Naturområde definisjon

Oversettelse minner er skapt av mennesker, men justert av en datamaskin, som kan forårsake feil. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrollert. Fant setninger matching frasen sensitivt naturområde.

Setningseksempler med beskyttet naturområde , oversettelse minne. Begrepet er blitt definert som reiser til naturområder i den hensikt å få bedre forståelse av stedenes kultur og naturhistorie uten å forstyrre økosystemet mens man samtidig skaper inntektsmuligheter som gjør det lønnsomt for lokalbefolkningen å verne om naturressurser. Fant setninger matching frasen vern . Gjennom det siste hundreåret er den inngrepsfrie naturen redusert til omlag prosent av landets areal. Hva er verdien av urørt natur? INON er forkortelsen for inngrepsfrie naturområder i Norge.

Områdene skal fortsatt kartlegges og overvåkes. Inngrepsfrie områder er definert som. Nasjonalparker er store naturområder med særegne eller representative økosystemer.

De kan også være landskap uten tyngre naturinngrep. Det er nasjonal politikk at en ved planlegging skal ta hensyn slik at urørte naturområder i størst mulig grad bevares for framtida. Norge har nasjonalparker både på fastlandet og på Svalbard. Stortinget og regjeringen har i denne forbindelsen nevnt hensyn til blant annet naturarv, friluftsliv, reiseliv og biologisk mangfold.

Målet om å bevare gjenværende inngrepsfri natur er uttrykt i flere . Friområde: Juridisk bindende arealformål der hensikten er å tilrettelegge for allmennhetens tilgang og bruk. Naturområde : Naturpregede grøntområder som er lite opparbeidet. Park, natur- og friområde: Arealbruksformålet park, natur- og friområde er underformålet til grønnstruktur etter pbl. Viktige formål er blant annet å:bevare det biologiske mangfoldet i naturenopprettholde det naturlige grunnlaget for landbruk, fiskerier, annen næringsvirksomhet og bosettingsikre naturområder og naturforekomster for forskning, undervisning og friluftslivhindre forurensning, forgiftning og forsøpling av . Formålet ivaretar kommunens behov for å avgrense hovedstrukturen av naturområder i og ved byer og tettsteder, med grøntområder langs elver og vassdrag, mønstret av enkeltområder. I dette ligger også at fradeling av grunn til slik virksomhet vil falle utenfor definisjonen , og vil innebære bruksendring.

Arealformål i kommuneplanens arealdel (§11-nr. 3) og i reguleringsplan (§12-). Hensynssone i kommuneplanens arealdel (11-c) og i. Mye brukt faglig definisjon : veven av store og små naturpregede områder i byer og tettsteder. Vegar, jernbaneliner, vassdragsinngrep , vindturbinar og større kraftliner er eksempel på tyngre tekniske inngrep. Slike steder kan være spesielle siktsoner, naturtyper, opprettholdelse av skogryddingstiltak . Thingvellir på Island er utpektsom verdens- Ilulissat Isfjord er foreløpig.

Bakgrunnen er risikoen for at naturområder , arkeologiske minnesmerker og kulturverdier vil bli ødelagt på grunn av forurensning, turisme, . Kommunen skal alltid vurdere hensyn til naturtyper i arealplaner. Ved forslag om ny arealbruk som innebærer å bygge ned og endre bruk av arealer, er det viktig å ta hensyn til kunnskap om naturtypelokaliteter. Det inngrepsfrie naturområdet (INON-området) ved omsøkte Kjølen vindkraftverk i Aremark. En slik definisjon ville innebære at det . Kombinerte formål i sjø og vassdrag med eller uten tilhørende strandsone.

Reguleringplaner og bebyggelsesplaner.