Næringsnett fjell

Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden. Her er noen av de aktuelle faktorene jeg ønsker å sette sammen til et næringsnett : Løv, mose. Felt, Oppgave: Norge er et fjelland. Etter hvert som vi beveger oss høyere, forandrer landskapet, floraen og faunaen seg. Fjell og stein har vi mye av.

Det blir kaldere og mer værhardt. Andre- og tredje forbruker. Et næringsnett er sammensatt av mange næringskjeder. En enkel næringskjede i fjellet med harerug, rype og kongeørn.

Biotop, fra gresk bios = liv og topos = sted. I biologi er det nødvendig å kombinere teoretisk kunnskap og hypoteser med praktiske studier i felt eller laboratorium. I feltarbeidet er det ofte . Nedbrytere Tredjekonsumenter. Et forenklet næringsnett fra fjellet med noen . Produsenter: Dvergbjørk, Einer, Krekling 1. Forbrukere: Rype, ( fjell ?)mus,lemen, ( fjell ?)hare 2. Oppgave a) Ta for deg det økosystemet du kjenner best (det økosystemet du har hatt feltarbeid i, for oss er det fjellet ). Gjør rede for et næringsnett i dette økosystemet.

Bruk artsnavn der du kan b) Hvilke naturlige 1) biotiske og 2) abiotiske faktorer kjenner du til i dette økosystemet? I tre ulike filmer blir du tatt med til ulike biotoper og økosystemer fra sjø til fjell. Dette er filmer som ble. Deretter beveger vi oss inn i løvskogen, som vi ofte finner i nærheten av åkerlandskap, og gir en kort introduksjon til både organismer, fotosyntese og eksempler på næringsnett vi finner her.

Fra løvskogen tar vi turen . Norsk natur – fra hav til fjell. Det finnes mange økosystemer i Norge, de mest utbredte er innsjø, skog, hav og fjell. Planter og dyr lever på mange forskjellige steder. Jordkloden har forskjellige typer naturområder som innsjøer, hav, fjell , ørken og flere typer skoger. Flere næringskjeder som er bundet sammen, utgjør et næringsnett.

Hvor mange næringskjeder kan du finne i dette næringsnettet ? Undersøk bunnen i Prestsjøen. Sammen med resten av klassen lager vi et felles næringsnett. Ut i fra observasjonene og . Eksempler på dette kan være vann, jor fjell , sol.

Variasjonen i naturen kalles biologisk mangfold. Det handler for eksempel om hvor. For å vise dette kan vi bruke et næringsnett som viser mer utfyllende hvordan dette foregår.

Denne veven av organismer som spiser og blir spist, kalles et næringsnett. Gjengitt med tillatelse. Skrevet og publisert av: Martine S. Hyvik En jordvannsmyr er på ingen måte et isolert økosystem som har næringskjeder eller næringsnett helt for seg selv. Kun noen planter er så knyttet til substratet at de bare vokser i myra og ikke i omkringliggende skog. Et eksempel på en slik plante er sivarten Takrør.

Tap av et trofisk nivå i et næringsnett ( næringskjede) er mer alvorlig enn tap av diversitet innen en trofisk gruppe. Bregneplante – klatremus – røyskatt – fjellrev. Bjørkeblad – bjørkemållarve – kjøttmeis – spurvehauk.

Planteplankton – hoppekreps – ørret – fiskeørn. Dyrene spiser mer enn en type plante- eller dyreart derfor blir næringsnett. Næringskjede fra innsjø.