Næringsnett eksempel

Fagstoff: Denne siden er en fortsettelse av innledning og repetisjon om økologi. Siden presenterer temaer og begreper fra næringskjeder, næringsnett og kretsløp. Dette er temaer som er knyttet til kompetansemål i ungdomstrinnet og er kun repetisjon her. Altså, hvert ledd tar næring av leddet foran seg. En art vil vanligvis delta i flere næringkjeder og det er grunnen til at vi har flere næringkjeder i ett næringsnett.

På bildet under ser du et eksempel på en næringkjede.

I plantene omdannes noe av druesukkeret til andre energirike organiske molekyler som for eksempel fruktose (fruktsukker), sukrose (rørsukker), stivelse og cellulose (kostfiber). Nedbrytere :Nedbrytere er en levende organisme som omformer organiske stoffer til uorganiske stoffer. Det er disse energirike . Definisjonen på næringsnett er hvordan næringskjeder er vevd inn i hverandre (næringskjede er forklart over). Andre- og tredje forbruker. Arter spises ikke bare av én art høyere oppe i næringskjeden, men av flere arter.

Før trodde man at jo mer sammenvevd et slikt næringsnett er, jo mindre sårbart vil systemet (dvs. næringsnettet ) være for utdøen av enkeltarter. Hei, vi er to jenter som har prosjekt å skrive om næringskjeder og næringsnett.

Men vi finner ikke mye bra fakta. Så vi lurte på om du kunne gi oss noen eksempler på næringskjeder og næringnett i havet, og forklare oss hva det er? Skrevet og publisert av: Martine S. Næringskjeder innlegg 28. Hyvik En jordvannsmyr er på ingen måte et isolert økosystem som har næringskjeder eller næringsnett helt for seg selv.

Kun noen planter er så knyttet til substratet at de bare vokser i myra og ikke i omkringliggende skog. Et eksempel på en slik plante er sivarten Takrør. Da ville det være en kobling mellom disse dyrene og andre dyr som spiste dem, for eksempel løven, mennesker etc. En næringskjede beskriver et mønster der energi overføres fra produsentene eller anleggene til nedbrytere.

Lærer samler inn lappene og lager et næringsnett på tavla hvor det kommer fram hvem som blir spist av hvem. Dersom det er ønskelig å bruke et annet eksempel på næringsnett , velges . Noen nærings nett er kompliserte fordi mange arter påvirker hverandre. Arter kan også opptre på forskjellige steder i det samme næringsnettet og på ulike trofiske nivåer.

Vannplantene spises for eksempel av vårfluelarver som igjen spises av stingsild som igjen kan bli spist av aure. Dette utgjør til sammen det vi kaller et næringsnett , som kan framstilles som en enkel næringskjede eller næringspyramide (se figuren). I virkeligheten er næringsnetet svært komplisert med mange relasjoner . Når vi mennesker foredler for eksempel poteter, forsøker vi å beholde bare de arveanleggene som gir oss den typen poteter vi ønsker.

To ulike eksempler på næringskjeder. For å vise dette kan vi bruke et næringsnett som viser mer utfyllende hvordan dette foregår. Hva skjer med dyra dersom alle plantene dør? Diskuter utsagnene i grubletegningen og finn ut hva du mener. Hva menes med begrepene NÆRINGSKJEDE og NÆRINGSNE T T. Besvar spørsmålet ved å vise en næringskjede og et næringsnett i ferskvann.

Ferskvann kan klassifiseres so- Oligotrofe. Forklar hva som menes med disse betegnelsene. Ved nedbrytning av biologisk stoff , for eksempel i . Siden de fleste dyr finner sin mat i forskjellige nivåer i næringspyramiden, er det vanskelig å rangere dem etter hverandre i kjeder og vi snakker da om næringsnett. For eksempel finner fjellreven og polarmåken maten sin i mange forskjellige nivåer i næringspyramiden. De er generalister som spiser omtrent alt de kommer . Blir oftest brukt om boligbygging.

Er alle steder på og nær jorda der det lever organismer. Viser oss hvem som spiser hvem i et økosystem. En liten del av næringsnettet. Et næringsnett består av flere næringskjeder.