Myr i norge

Gå til Myrområder i Norge – Også i Norge er myrene et viktig trekk i landskapet de fleste steder. Biologi › Planter › Botanikk › Plantenes utbredelse Bufret Lignende 11. Myr har sin hovedutbredelse i områder med kjølig- temperert klima.

De største arealene ligger i Canada og Russlan som hver har minst mill. Våtmark er natur som er helt eller delvis dekket av vann hele eller deler av året. I tillegg til myr er sump og deltaområder eksempler på våtmark vi finner i Norge.

Myr er en type våtmark som inneholder store mengder karbon lagret gjennom tusenvis av år. Planter som dør i myra synker ned i vannet og danner dype lag torv. Myr – Område med torv og høy grunnvannstand med liten vanngjennomstrømning og hydrofil vegetasjon som selv kan lage torv.

Det høye vanninnholdet gir redusert oksygentilgang og nedbrytningen av planterester går derved saktere enn oppbyggingen. Myrer har en viktig funksjon som et flomhindrende . Verneplan for myr i Norge. Du visste kanskje ikke at vi dyrker i myrene rundt om i Norge. Faktisk er om lag syv prosent av det norske jordbruksarealet myrland.

Der dyrkes gress, og også rotgrønnsaker som gulrot og poteter.

Det har sin klimapris, for mens myra lagrer karbon i dødt organisk materiale i uforstyrret tilstan råtner myrinnholdet og slipper . Temakartet gir informasjon om areal med myrvegetasjon. Myr kan være tresatt og vil ha kode for treslag og produktivitet. Klasseinndeling ARog AR250.

Myr : Åpen myr , eller tresatt myr. Selv om myrene i Norge ikke lenger grøftes og plantes til med skog, har store arealer tidligere vært kultivert – arealer som i dag har skog som nærmer seg hogstmoden alder. Vi må gjøre det samme i Norge som vi gjør internasjonalt, der vi jobber med å ivaretar våtmarker som torvmyrer. Er det fordi myr er så kjedelig at nesten ingen bryr seg?

Myra har bare ligget der og bevisstheten rundt viktig den er for å binde COog beholde biologisk mangfold har så langt vært for dårlig. Spesielle kjemiske forhold i høymyrer kan stanse den naturlige forråtnelsesprosessen slik at liket mumifiseres. Fra dagens Norge kjenner vi omkring forhistoriske skjelettfunn fra myr. Ingen har bevart bløtvev, og i de fleste tilfeller er bare deler av skjelettet funnet. I rapporten gis en kort introduksjon av myrhydrologi og flommer med fokus på effekter i myr i naturlig tilstan drenering og restaurering.

Basert på dette gis et forslag til overvåking inklusive forskjellige målemetoder, instrumentering, dataanalyse, kvalitetssikring og grovt kostnadsestimat. Tiltaket ble også beregnet i. Det totale myrarealet i Norge utgjør millioner ha. Norge har seks ulike regioner med tanke på . Klimagassutslipp fra drenert myr i Norge.

Torvjor drenert, skog. Total karbonlager (m dybde):. Valutakursene til Norges Bank er midtkurser, det vil si midtpunktet mellom kjøps- og salgskursen i interbankmarkedet på et gitt tidspunkt. Valutakursene er bare ment som en indikasjon og er ikke bindende for Norges Bank eller bankene.

For å ivareta verdiene som våtmarkene utgjør er det viktig at mangfoldet av våtmarker blir tatt vare på gjennom vern og bærekraftig bruk. Dette kan oppnås gjennom at . En forutsetning for å kunne utnytte en myr som slåttemyr var at trær og busker ble ryddet og at myroverflata ble jevnet ut så myra kunne slås med ljå. Slåttemyrer i bruk er derfor åpne, har minimal variasjon langs LKM tørrleggingsvarighet (TV), og er dominert av fastmatter. I Norge opphørte myrslått de aller fleste steder i .