Musøre tilpasning

Den er en tresort, og regnes som Verdens minste tresort. Hannraklen er gulfarget, mens hunnblomsterens kjønnsorgan er røde. Har et spørsmål angående fjelløkologi. Skal se på biotiske og abiotiske faktorer og tilpasninger til dette hos planter i kalkfritt snøleie.

Musøre er svært korte grunnet kort vekstsesong (abiotisk faktor). Hva med biotiske faktorer? Er tettheten en biotisk faktor – at de vokser tett i tett for å beskytte seg mot frost . Kan du gi konkrete eksempler på planters tilpasninger til,livet i fjellet? Derfor er det bare noen få spesialister som klarer seg i snøleiene, slik som musøre. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Bufret Lignende 4. Fjellplantene har en rekke morfologiske tilpasninger som påvirker tykkelse av grenselag, bladtemperatur og konveksjon.

I denne sonen finnes bl. Rabbevegetasjon består av . Plantene som vokser her, får beskyttelse mot kulde, men må klare seg med en kort vekstsesong. Fagstoff: Planter trenger lys, vann, karbondioksid og næringsstoffer som kalium, nitrogen og fosfor. Hvis noen av disse stoffene er mangelvare, kan ikke planten drive optimal fotosyntese og vekst.

Planter har utviklet tilpasninger for å håndtere slike stressende forhold og for å utnytte de tilgjengelige . Kjennetegnes av en spesiell vegetasjon som er tilpasset slike ekstreme forhold. Musøre , dverggråurt og brearve er typiske frøplantearter på snøleie, dessuten mosearten snøbjørnemose, . Hvis oppgaven din er å skrive om tilpasning til fjellet bør du velge en annen plante enn tettegress. Det fins jo mange planter bedre egnet enn denne.

Da får du en enklere oppgave! Skal du absolutt skrive om tettegress bør det heller være . Det gir god tilpasning til den korte og gjerne kjølige vekstsesongen. Denne lille vieren vokser langt vestover på kystfjellene, der den ser ut til å trives så sant vegetasjonen ikke blir for høy og tettvokst.

Dette løser den med å slå seg . Reinlav (lys og grå) og kvitkrull danner de karakteristiske lavmattene som er mat for reinen vinterstid der vinden tar bort det meste av snøen. Den øvre grensen for sammenhengende bjørkeskog går ved ca 1. Dvergbjørka som mange kjenner, går opp i 14-1. Vierarten musøre går opp i 1. Denne skribenten har nylig vært ute på en “verdens-minstre-tre-ekspedisjon”. Det ble en brukbar marsj i kupert terreng på sørsiden av Varangerfjorden, nærmere bestemt ved Bugøynes.

Medbrakt bilde og informasjon printet ut fra ei side på Internett . Ulike soner i fjellet, planter og dyrs tilpasninger og høydeprofil. Ekskursjonsrapport i 3BI. Disse behandler spesielle tema og utarbeides etter behov bl. Målgruppen er allmennheten eller særskilte grup- per, f. De gis derfor en mer populær- faglig form . Den sistnevnte er såpass vanlig at den kan være et viktig innslag i vegetasjonen, mens de øvrige forekommer helst sparsomt. Mange fjellplanter er mineraljordsplanter som på byfjellene bare vokser på forvitringsgrus i bratte bergskårer, og de . Fastsetting av bærekraftig reintall, slaktevekter, kjøttproduksjon og kalveprosent.

Forslag til øvre reintall og normer. Snøleiene er sen i utsmelting og gir. Eventuell trinnvis tilpasning. I tillegg til selje og vier inneholder denne familien også de mange artene av pil, musøre (som er en vier), osp og poppel.

Men her skal vi bare konsentrere oss om selje og vier. En ekstrem tilpasning til det høye nord. DN) om midler til tilpasning av kartleggingsverktøy for Svalbard.

Vesle Armodshøhøkollen, Veslekolla og Kolla, men ikke på Storkinn. Slike endringer kommer ikke frem i analysene av frekvensdata. Salix herbacea x polaris.

Høyalpin sone eller høyfjellsbeltet kjennes ved at sammenhengende vege- tasjon ikke forekommer. Andre forhold som karakteriserer.