Minstevannføring

Størrelsen på minstevannføringsslippet fastsetttes ut fra forholdene i det aktuelle vassdraget og behovet for vann til ulike årstider. Sammendrag: Veilederen gir anbefalinger for slipp, registrering og dokumentasjon av konsesjonspålagt minstevannføring og skal bidra til en enhetlig og forutsigbar saksbehandling av omsøkt løsning. Minstevannføringen skal ikke på noe tidspunkt.

Krav om minstevannføring er hjemlet i Vannressursloven av 24. Ved uttak og bortledning av vann som endrer .

Alle konsesjonsgitte vassdragsanlegg med krav om slipp av minstevannføring er pålagt å logge og dokumentere at riktige vannføringer slippes. Vi leverer løsninger for registrering av regulantens slipp av minstevannføring. NVE anbefaler nå de driftsansvarlige å kontakte utstyrsleverandøren dersom målingene varierer kraftig uten at det er noen fornuftig . Påvirkning: Uten minstevannsføring.

Tiltaksgruppe: Vannføring. Beskrivelse: Det slippes sesongmessig variabel vannføring fra dam eller inntak styrt av tidspunkter for vandring, naturlige hydrologiske variasjoner eller vanntemperaturvariasjoner. Slipp og dokumentasjon av minstevannføring.

Norges vassdrags- og energidirektorat.

Seksjon for miljøtilsyn . Rapporten introduserer også noen nye idéer for tilnærminger til kvantifisering av ulempe som følge av reduksjon av den . Gryto Kraft i Kvam i Hordaland har fått et lovbrotssgebyr på 200. I et år har eierne av Gryto kraftverk plombert røret som skulle sikre slipp av minstevassføring på liter i sekundet, opplyser direktoratet i en . MANDALSELVA var tidligere en god lakseelv, men har i dag ingen selv- reproduserende laksestamme på grunn av forsuring. Forholdene for oppvandring, gyting og oppvekst av laks- og ørretunger er imidlertid vanskelige på . KT MINSTEVANNFØRING OG VERTSKOMMUNENES INNTEKTER. Det er fra enkelte vertskommuner og kraftselskap reist spørsmål om i hvilken grad økt minstevannføring påvirker vertskommunenes inntekter fra vannkraftproduksjon. Dette notatet gir svar på spørsmålet.

Nye krav til minstevannføring. Helgeland Kraft AS (HK) skal etablere arrangement for minstevannføring fra magasin øvre Kalvvatn. Det er utredet to alternative løsninger som begge skal gis tilbud på.

Alternativ omfatter etablering av rør for . LVKs sekretariat har laget et notat til medlemskommunene som går igjennom i hvilken grad pålegg om økt minstevannføring påvirker vertskommunenes inntekter fra vannkraftanlegget. Notatet kan lastes ned her. Hensikt er å oppfylle krav i konsesjon og sikre nøyaktig minstevannføring av hensyn til økologi og økonomi.

Alle tappearrangementene skal plasseres i eksisterende . NVE har mottatt søknad fra Luostejok Kraftlag SA om å slippe krav om minstevannføring fra. Gaggavatn og forbi Luostejok kraftverk. Det ble samtidig pålagt en helårig minstevannføring på . Glommens og Laagens Brukseierforening – Tillatelse til midlertidig redusert slipp av minstevannføring fra Bygdin. NVE viser til e-post sendt 19. Glommen og Laagens Brukseierforening (GLB) med søknad om tillatelse til midlertidig redusert slipp av minstevannføring fra Bygdin i Vang kommune.

For å gjennomføre vannføringsmålinger har Agder Energi Vannkraft fått tillatelse fra NVE til redusert minstevannføring fra Kongevollvatn og ved Refsti. Det er i statsråd i dag fastsatt reviderte konsesjonsvilkår for reguleringen av Årdalsvassdraget, Stølsåna og Lysevassdraget. Hovedformålet med revisjonen har vært å bedre miljøtilstanden i disse regulerte vassdragene. Miljøtilstanden bedres ved pålegg om minstevannføring i Årdalsvassdraget, samtidig . Hvorfor minstevannføring ?