Mineraljord

Mineraljord , jordarter dannet ved forvitring av fjellgrunnen. Motsatt av organisk jord. Innehållet av biologiskt material och levande organismer är mycket litet i jämförelse med jordmånen.

Det tar cirka en miljon . I en geokjemisk kartlegging av mineraljord ønsker man prøvemateriale som kan fortelle oss noe om geologien for området som ligger under jordlaget.

I Sverige liksom världen i övrigt utgörs det mesta av jordmaterialet ovanpå den hårdare berggrunden av mineraljordar. De översta jordlagren i Sverige kan dock innehålla avsevärda mängder organisk jord och så mycket som av Sveriges areal utgörs av kärr och mossar, se SGUBa 17. Vill du få tillgång till hela artikeln? Nationalencyklopedin, mineraljord.

Organisk stoff som er blanda med mineraljord , er som regel mold. Dyrka jord inneholder mold i det øverste sjiktet som har vært vendt med pløying. Dette sjiktet kalles matjordlaget.

Sjiktene i podsoljordsmonn.

I jord som ikke er dyrka, er det ofte et skarpt skille mellom en matte av organisk materiale som ligger øverst, og. Henkilökohtaiset työkalut. Oppslagsor Ordbokartikkel.

I dette vinduet skal du finne tabell ffor oppslagsordet mineraljord. Masshalten organiskt material i mineraljordarter understiger. Minerogena jordarter får olika hållfasthetsegenskaper beroende på fraktionsfördelningen och de indelas därför i friktionsjordarter och kohesionsjordarter. Still selger spørsmål om jorden, og vær spesielt . Vegetasjonen er erodert i store deler av området, mineraljord er blottlagt.

Kun sporadisk vegetasjon tilbake. Kvantitative målinger For noen lokaliteter vil det være hensiktsmessig å foreta detaljerte målinger innenfor hele eller deler av området. Kode, Initialverdi, Beskrivelse. Dyp organisk jor Jordbruksareal som er lettdrevne og som normalt sett gir gode og årvisse avlinger av kulturvekster tilpasset det lokale klimaet. Grunn organisk jor Jordbruksareal med egenskaper som kan begrense vekstvalg og påvirke den agronomiske praksisen.

Omgraving er aktuell på grunn myr og inntil m djupne. Torva vert lagd i botnen. I praksis er laga meir skråstilte enn på figuren. Meitemark blander den organiske jorda og mineraljorda.

Under mer ugunstige forhold (mye nedbør, lav temperatur, sure betingelser, liten oksygentilgang) blir det organiske materiale omdannet til råhumus. Den danner en avgrenset matte over mineraljorda sammenvev av sopphyfer. Veg Techs lätta takjord är en mineraljord som är speciellt framtagen för takvegetation. Till skillnad från en organisk jord bryts denna mineraljord ned mycket långsamt.

Den är värmebehandlad för att de eventuella ogräsfrön som finns i utgångsmaterialet inte skall kunna gro. Används under vegetationsmattorna i .