Miljøproblemer i norge

Luftkvaliteten i de store byene har blitt bedre de siste årene, men i perioder blir mange utsatt for høye konsentrasjoner av forurensning. De viktigste kildene til luftforurensning er trafikk fra veier og vedfyring. Støy er kanskje det vanligste miljøproblemet i Norge.

Omtrent millioner nordmenn er utsatt for støy over desibel . I andre verdensdeler ser vi at problemene vedvarer, eller at de til og med blir større. Det finnes mange miljøproblemer som er globale.

Globale miljøproblemer kan knyttes til begreper som bærekraftig utvikling, biologisk mangfol ulike former for forurensning, og såkalte globale fotavtrykk. Det globale miljøproblemet som er mest prekært er klimaendringene, eller den menneskeskapte . Miljøstatus viser hvordan det står til med miljøet, hva som påvirker det og hva vi kan gjøre for å sikre et godt miljø i Norge. Norge nytt medlem av Unescos verdensarvkomité. Norge ble i dag valgt inn som medlem av Unescos prestisjetunge verdensarvkomité.

Kronologisk liste over dokumenter som omhandler temaet klima og miljø. Du kan videre avgrense lista på . Både Romaklubben og Borgström framstilte miljøproblemene som globale, og de ble livlig debattert i Norge. Noen perspektiver pekte riktig nok ut over landets grenser, men sprang likevel ut av bekymringer for situasjonen i Norge.

Alle typer negative miljøendringer øker i et urovekkende tempo, viser en ny FN- rapport. I Norge er det vel rett og slett veksten av sivilasasjonen. Utbyggning av hyttefelt, veier, kraftledninger osv. I Finnmark, hvor jeg er i fra er det samme, pluss den moderne reindrifta og selen. Sel spiser fisk som igjen spiser kråkebolle.

Dette fører til at kråkebollebestanden har. Hva er Miljøstatus i Norge i dag? Står det bedre eller dårligere til enn før? Svaret er nok at utfordringene er helt annerledes enn for 5 1og 1år siden.

Mindre komplekse sammenhenger: Utslipp fra piper og rør førte til skade på helse og miljø. Kunne ofte luktes og ses med det blotte øye. Lokale miljøproblemer som ofte . De globale miljøutfordringene er mer alvorlige enn de lokale, mener flertallet av befolkningen i Norge. Over halvparten ser global oppvarming som et svært alvorlig problem, men folk er enda mer bekymret for at utrydningstruede plante- og dyrearter forsvinner, og at hav og elver er forurenset, viser . Røkke og Johan Einar Hustad.

La klimahensyn veie tungt ved offentlige innkjøp. Næringen er ikke i nærheten av å være miljøvennlig ut fra de standarder vi bør ha i Norge , og som internasjonale markeder vil kreve av oss, sier Lier-Hansen. Det er ikke bare i den offentlige debatten folks syn på oppdrett er splittet.

Også oppdretterne selv står mot hverandre. Verdens største oppdretter . Fimbulvinteren er ikke en myte. Trolig døde halvparten av menneskene i Norge og Sverige. Forskere vet nå stadig mer om katastrofen året 536. Fra International Research Institute of Stavanger (IRIS) . Vi i Norge glemmer lett dette.

Vi er rike på natur og penger. Vi har nok skog, fisk og ferskvann. Lakselus, utslipp av kjemikalier og rømming av oppdrettsfisk, det er bare noen av de store miljøproblemene norsk oppdrettsnæring fører til. Store deler av EUs miljøpolitikk er omfattet av EØS-avtalen, blant annet rettsakter som direktiver og lover om forurensing, klima, vann, avfall og miljømerking. EUs klima- og miljøpolitikk er viktig for Norge.

Mange miljøproblemer er grenseoverskridende og Norge mottar betydelig forurensing utenifra. Ettersom EU-landene er . Klimaendringer er vår tids største utfordring. Tiltak som skal begrense forurensningen, må være effektive og ivareta prinsippet om likhet for loven. Forurensning kjenner ingen landegrenser, og en vesentlig del av forurensningen i Norge skyldes utslipp fra andre land.

Det er derfor viktig å få på plass internasjonale avtaler på miljøområdet slik at Norge ikke ensidig . Takket være forurensning i andre land sliter Norge med sur nedbør. Les mer om årsakene og konsekvensene i denne teksten.