Metanutslipp

Metanutslippene fra jordbruk kommer nesten utelukkende fra husdyrhold. Fordøyelsesgasser fra ku og sau er den største kilden til utslipp, mens gjødselhåndtering står for en mindre del av utslippene. En eneste ku har blitt beregnet til å produsere rundt 4gram metan per dag.

Det finnes også oppsamlinger av metan på havbunnen verden over, fanget i et kjemisk klatrat (et stoff hvor en komponent er innleiret i et annet stoffs struktur) med vann der . Bufret Lignende “Harald Volden og kolleger ved UMB har laget metoden som beregner metanutslipp fra storfe”.

For å kunne sammenlikne oppvarmingseffekten av de forskjellige drivhusgassene benyttes en internasjonal standard: Globalt oppvarmingspotensial (GWP). Den angir oppvarmingseffekten innenfor et tidsrom på 1år i forhold . Denne typen for metanutslipp foregår nå hele tiden, og et amerikansk forskningsteam på båten Helmer Hanssen har vært i områdene rundt Svalbard for å gjøre målinger fra områder der metanen siver ut i havet. Resultatene gjengis nå av anerkjente Science. Det forskerne har sett på denne gangen er . Både menneskeskapte og naturlige utslipp av klimagassen metan har vært kraftig underestimert, viser ny forskning.

Havbunnen lekker metan fra reservoarer dypt i undergrunnen.

METANUTSLIPP FRA NATURGASS-SYSTEMET. NATURGASS SOM KLIMAGASS Som det fremgår av kapittel er det mange kilder til utslipp av metan til atmosfæren. Blant de antropogene kildene bidrar alle de fossile brenslene inkludert torv og biomasse. Gass slik den forefinnes i naturen, består av en rekke ulike . Det er allikevel fortsatt behov for forbedring for å sikre store klimagevinster ved omlegging fra diesel til LNG. Den atmosfæriske konsentrasjonen av metan er mer en fordoblet siden førindustriell ti men det siste tiåret har nivået holdt seg nokså stabilt.

Sintef Ocean har utarbeidet rapporten . Så, i fjor, begynte konsentrasjonen brått å øke igjen. Mange kilder til metanutslipp. Det er stor usikkerhet knyttet til hvor metanet, som nå øker i atmosfæren, kommer fra. Vi vet ikke med sikkerhet om økningen skyldes utslipp av metan fra menneskelig aktivitet, eller om de skyldes at klimaendringene har satt i gang prosesser i naturen som gir mer metan til . Bli med Fedon på tur til ATHEN i oktober! Glutenfritt kosthold kan øke eksponering for tungmetaller- ny forskning 14.

Kan tannkrem, tyggis og godteri bidra til tarmkreft? Hvordan kan det være så ille at vi spiser så mye kjøtt?

Selvfølgelig er det jo forét, som ikkeer bærekraftig. Men er ikke metanutslipp fra kuer naturlig? Vi har identifisert et område ved kontinentalskråningen utenfor Lofoten i Nordland som tyder på at det har foregått en kontinuerlig lekkasje av metan. Her finner vi karbonatskorper som er avledet av metan og en høy tetthet av bakteriematter, forteller forsker Jochen Knies ved Norges geologiske . Jordens utviking har opplevd fem enorme masseutryddelser.

Den siste, for millioner år siden, utryddet dinosaurene, mens den nest siste ryddet veien for deres storhetstid for 2millioner år siden. Denne masseutryddelsen på tampen av trias var forårsaket av. Olje- og gassindustrien har alltid arbeidet for å redusere metanutslipp og har etablert flere globale initiativer de senere årene for å forbedre dette arbeidet ytterligere. En fordel i dette arbeidet er at metan er en ressurs med verdi. Derfor har utslipp av metan fra olje- og gassvirksomheten blitt redusert fra til . Menneskeskapte metanutslipp omfatter blant annet utslipp fra forbrenning av olje og gass.

Ulike kilder – lik effekt? For å kunne forutsi betydningen av metan i klimaregnskapet framover, må vi ha detaljert kunnskap om både naturlige og menneskeskapte utslippskilder for metangass, forklarer Lund Myhre. Reduksjon i menneskeskapte metanutslipp kan bremse opp global oppvarming på kort sikt . Nytt kraftfôr gir betydelig reduksjon i metanutslipp fra husdyr.

Bønder over hele landet får nå tilgang på et nytt og revolusjonerende kraftfôr som vil gi en betydelig reduksjon i utslipp av klimagasser i kjøttproduksjonen. Knut Røflo i Felleskjøpet Fôrutvikling sier det nye fôret betyr bedre økonomi for .