Metan bruksområder

Metan er den enklest mulige av millioner av hydrokarboner – kjemiske forbindelser mellom karbon og hydrogen. Ved romtemperatur og atmosfærisk trykk er stoffet en gass. Metan dannes i naturen ved bakteriell forråtnelse av organisk stoff, særlig cellulose, og finnes f. Pattedyrs tarmgass inneholder en betydelig andel metan.

Metan er en hovedbestanddel i biogass som dannes i deponier for organisk avfall. Metan finnes i hulrom i kull-leier og gassen . Jordbruk står for halvparten av. Hydrogen er en energibærer som fremstilles ved hjelp av andre energikilder gjennom elektrolyse av vann eller reformering av metan. Strukturen er tetraedisk.

Det har smeltepunkt −18°C og kokepunkt −16°C. Gassen er betydelig lettere enn luft,. Propan og butan utvinnes ved raffinering av. Viktig her er framstilling, egenskaper, . Alkaner blir derfor kalt meeede hydrokarboner.

Naturfag for ungdomstrinnet. Beskrivelse av stoffet -‐ bruksområder. Kokepunkt Molekylformel. En av hovedbestanddelen i naturgass. Kalles ofte sumpgass eller myrgass.

Biogass fra nedbryting av biomasse inneholder både CH( metan ) (cirka ) og store mengder CO2. Biogass er en populær benevnelse på metan fra biomasse. For å kunne brukes som drivstoff må gassen oppgraderes til å inneholde (- metan ). Biogass produseres gjennom anaerob nedbryting av organisk . Metan og tørr biogass med høyt metaninnhold har lavere densitet enn luft og tenderer til å stige oppover. Produkter fra biogassprosessen og bruksområdene.

Oppvarming av bolig (vannbåren varme, peis, ovn). Tørketrommel, utelykter,. Den brukes daglig i tusenvis av ulike applikasjoner i alt fra privat husholdning, drivstoff i kjøretøy til store industrielle prosesser.

Konkurransedyktigheten, tilgjengeligheten og renheten i denne gassen, gjør den til et eksepsjonelt brensel som . Hva er etan, eten og etyn? De forskjellige brenselcellene har egenskaper som gjør at de passer til forskjellige bruksområder. For eksempel egner PAFC, MCFC og. I SOFC, som kan gå på metan , dvs.

Ved å kondensere vanndampen kan . COog vanndamp dannes på anodesiden. NATURGASS, NEDKJØLT FLYTENDE med høyt innhold av metan. Unntatt fra registreringsplikt i REACH.

Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot. Nærmere opplysninger om . CH4), også kalt tørrgass. Kjemikaliets bruksområde. Maursyre, eller metan – syre, er et kjemisk stoff som også forekommer i naturen.

Som et kjemisk produkt det er brukt for ulike bruksområder. Forskere ved Eindhoven teknologiske universitet har oppdaget en måte å raskt og effektivt omdanne hydrogen i flytende maursyre og tilbake igjen til hydrogen. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som frarådes.

RELEVANTE IDENTIFISERTE. Foreta en risikovurdering før bruk. Kontakt leverandør for informasjon om bruksområder. Informasjon om leverandøren av sikkerhetsdatabladet.