Loven om dyrevelferd @

Loven gjelder tilsvarende for utviklingsstadier av nevnte dyr dersom sanseapparatet tilsvarer utviklingsnivået hos levende dyr. Lov om dyrevelferd har som formål å fremme god dyrevelferd og respekt for dyr. Dyreholder skal sørge for at dyr blir ivaretatt av tilstrekkelig faglig kompetent personell, og foresatt skal ikke la barn under år ha et selvstendig ansvar for dyr.

Det er fastsatt en mengde forskrifter med hjemmel i . Det er dyreeiers ansvar at dyrene har det bra, men Mattilsynet skal se til at dyreeiere gjør jobben sin. Dersom dyreeier bryter loven og ikke håndterer dyrene på en god nok måte, har Mattilsynet rett og plikt til å gripe inn.

Vi kan ta dyr i forvaring, omplassere dem eller avlive om nødvendig. Formålet med loven er å fremme god dyrevelferd og respekt for dyr. Lovens generelle bestemmelse sier at dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker.

I tillegg skal dyr behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger. Mattilsynet er tilsynsmyndighet, og kan til enhver ti sammen med medlem av dyrevernnemnd og politi, inspisere de dyr, og de steder og rom . Jeg utelater hundeloven, viltloven og andre slike nærliggende lover hvor det også er snakk om dyrevelferd. Dette fordi dyrevelferdsloven ligger til grunn for behandlingen av dyr som omfattes av disse lovene, men de tilgrensede lovene mer regulerer bruken av dem, og å innlemme disse vil gjøre . Departementene gir i utkastet hjemmel for at Mattilsynet kan gjøre slike vedtak , for å hindre at personer som har brutt loven gjentatte ganger eller på en grov måte, skaffer seg nye dyr (ibid.).

Om lov om dyrevelferd , side 24.

Dyrevern eller samfunnsvern? Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden. Lovens formål er ikke bare å fremme god dyrevelferd , men også respekt for dyr. Loven gir generelle føringer om holdninger til dyr.

I denne boken behandler forfatterne. Etter en lang og strabasiøs ferd gjennom systemet er den nye dyrevelferdsloven endelig vedtatt. Det er usikkert når den trer i kraft, men det antas å skje i nærmeste fremtid. Fremme god dyrevelferd og respekt for fisk og dyr. Fremme helse, kvalitet og forbrukerhensyn langs hele matproduksjonskjeden.

Ivareta miljøvennlig produksjon. Arbeide for å nå målene i andre lover vi forvalter. Inneholder lenker til endringer og sentrale forskrifter. Rundskriv hos Landbruks- og matdepartementet. Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker.

Dette er nedfelt i lov om dyrevelferd § 3. Loven regulerer hvilke rettigheter dyr har, og hvilke plikter vi mennesker har ovenfor dyr, enten det er snakk om kjæledyr, husdyr eller vilt. Oppslagstavlen: Jeg tillater meg å bedrive litt folkeopplysning i oppslagstavlen her. Det har seg altså slik at det fra 1. Et langt og viktig skritt i riktig .