Lov om beitedyr

Siden beiting i så utstrakt grad foregår i utmark, vil lovverket som angår utmarka også være relevant for beitebrukeren. Dette innebærer at beitebruk i større eller mindre grad berøres av over lover. De mest sentrale lovene som regulerer beitedyr. Hytteeier kan aldri kreve at utmarkseier setter opp gjerde mot hyttetomten selv om beitedyr kommer inn på tomten. Hytteeier og utmarkseier står fritt til å lage avtaler for gjerdehold.

Hvis gjerdeforholdene er presisert i reguleringsplanen må man forholde seg til disse retningslinjene. Når er det ikke gjerdeplikt? Juridiske forhold omkring objektivt ansvar for beitedyr overfor allmennheten Vi viser til brev 17. Fjellstyret skal administrere bruken og utnyttinga av rettar og lunnende i statsallmenningen så langt ikkje anna er fastsett i eller i medhald av lov.

Reglane kan mellom anna gå ut på inndeling av beitet i felt, fastsetjing av beitetider og avgrensingar i talet på beitedyr av dei ulike slag innan dei einskilde beitefelt. Gjerdeskipnad mellom eigedommar står. Sauen og andre beitedyr er ikke definert som noe skadedyr, men skader kan de gjøre. Du skal ikke ta for gitt at du får lov til å gjerde dem ute. Hvem har ansvar for hva.

Arealdifferensiering – prioriterte områder for ulv og beitedyr. Ulvesonen i Akershus deler. Den som avliver rovdyr i. Dei fleste gardsbruk har ei gjerdeplikt.

Mange lover , hovudlova Beiteloven ( Lov om beiting i utmark). Jeg har en nabo som driver en gård med masse dyr, bl. Han har et stort inngjerdet område hvor han vanligvis holder dyrene som er langt unna min eiendom og ikke til sjenanse.

Det er spesielt to lover i vårt lovverk som er verdt å merke seg når det gjelder gjerdehold: LOV OM GRANNEGJERDE –. Utmarksbeite i Tydal gir høye fôropptak. Dette bidrar til effektiv matproduksjon basert på den lokale utmarksressursen. Klimaendringer og færre beitedyr gjør at tregrensa flyttes oppover i Norge. Oppsiktsvekkende, mener prosjektleder Atle Mysterud ved . Det finnes en rekke andre lovbestemmelser om gjerder og gjerdehold.

For å avgjøre hva som gjelder for et gjerde i det enkelte tilfellet, må reglene leses i . Reglene i skadeserstatningsloven § 1–gjør ikke noen endring i øvrige regler om ansvar for dyr. Av slike nevnes ansvar for husdyr i lov av 16. I Norge er vi så heldige at vi har lov til å ferdes fritt i de fleste utmarksområder.

Det er et stort ansvar for alle å ferdes ute i skog og mark blant beitedyr og annet vilt, særlig gjelder dette for de som går med hund. Tromsø kommune ønsker derfor å gi informasjon om hvilke bestemmelser som gjelder i forholdet hund og beitedyr. Kan uansett ikkje skjønne at bonden skal vere skuldig på nokon som helst måte. Det er jo lov å ha kyr på setre og liknande, og her går det jo folk heile tida.

Min far fekk bilen skrapa opp og øydelagt speilet av kyr på . I områder der det er sameie eller felles bruk. Slike bruksordninger endrer ikke selve eiendoms- og rettighetsforholdene, men legger til rette for felles utnyttelse . I slutten av juli gikk imidlertid ordførere fra Hedmark, Oppland og Akershus sammen for å få lov til felle rovdyr i prioriterte beiteområder uten å måtte søke på forhånd. Dette er ikke lov i henhold til naturmangfoldsloven, men vi har bedt fylkesmennene om å effektivisere søkeprosessen og i tillegg ha høy . For dette området er det nettopp vedtatt en ny reguleringsplan der inngjerding er lov , men tidligere har det ikke vært lov å sette opp gjerder.

Over tid gir det et godt bilde på når de ulike artene tar mest beitedyr. Tallene fra Rovbase viser at antall påviste skader går ned hos alle de store rovviltartene, bortsett fra bjørn. Bjørneskadene har økt fra de to foregående årene, men antallet er fortsatt lavt historisk sett.

Forskrift HaraBåndtvang fram til 20.