Logos retorikk

Logos er et retorisk bevismiddel som tar utgangspunkt i fornuft og argumentasjon. Hos Aristoteles er logos saken taleren diskuterer, og bevismidlene er knyttet til sakens innhold heller enn talerens karakter (se etos) eller tilhørernes følelser (se patos). Argumentasjon kan ta mange former, og danner basis for . En tekst vil stort sett aldri bare inneholde etos, logos eller patos.

Fagstoff: All retorikk handler i mer eller mindre grad om å påvirke mottakeren i forhold til et saksforhold. Men som vi ser av det vi nå har sagt om etos og patos, trenger ikke påvirkningen å ta utgangspunkt i denne saken.

Arven fra Aristoteles: Etos, Patos og Logos. Bruken av retorikk vil påvirke dine lesere til å bli overbevist om budskapet i tekstene dine. De retoriske grepene du velger er viktige for å gi deg troverdighet og teksten din apell og gjennomslagskraft. Din utfordring er å finne de knepene som gjør at du kan utnytte de retoriske.

Begrepet har sin bakgrunn i gresk filosofi og har senere vært benyttet innenfor ulike tradisjoner og fag, blant annet i filosofi, psykologi, teologi, religion og retorikk. Hvordan skrive en retorisk analyse? Når du skal skrive en retorisk analyse er det viktig å ta med de tre appelformene vi har: etos, logos og patos.

Logos har med fornuft og rasjonalitet å gjøre.

Er det som presenteres sannsynlig, og er argumentene logiske? Fakta og saklig informasjon hører hjemme her. Appellformen logos viser seg i informasjonen vi får om resirkulering.

En videoforelesning med følgende mål: Elevene skal forstå hvordan begrepa etos, patos og logos brukes. God retorikk er rett og slett det samme som vellykka kommunikasjon. Lokus er Aschehougs portal for digitale læremidler.

Fra læreboka ”I språket”: Læren om å tale godt, virkningsfullt og passende. Læremidlene på Lokus inneholder interaktive oppgaver og andre læringsressurser for elever, samt undervisningsopplegg og tips for lærere. Et av de mest fremtredende retoriske virkemidler er å benytte adjektiver og beskrivelse av egen sak. Typiske ord er ”selvsagt”, ”opplagt”, ”spennende”, ” interessant”, ”viktig”, ”nødvendig”, ”avgjørende”, ”nyskapende”, ”bekreftende”, ” avklarende”. Ordene som brukes uttrykker ikke bare tekstens logos , men påvirker også dens . Retoriske trekant begrepene Ethos Pathos Logos med storyboards er morsomt og enkelt.

Ethos, Pathos, og logoer er viktige ferdigheter for å snakke og overbevisende skriving. Læringsmålene kan utformes som ”jeg kan”-mål for å tydeliggjøre for elevene hva som forventes av dem når de er ferdige med opplegget: Jeg kan. Om opplegget: Opplegget er tenkt som ei praktisk øving der elevane får anvende kunnskapen sin om argumentasjon og retorikk.

Det er derfor ein føresetnad at elevane har noko teoretisk kunnskap om emnet, slik at dei har moglegheit til å vurdere kor godt dei forstår omgrepa patos, logos og etos. Retoriske strategier i møte med frustrerte passasjerer på sosiale medier ved togkaos i.

Trude Luice Nedregård Isaksen. Masteroppgave ved Handelshøyskolen BI i. Digital kommunikasjonsledelse . En kort forklaring av de tre begrepene etos, logos , patos. Tidligere forsking på retorikk i sosiale medier har stort sett fokusert på etos.

Derfor vil denne studien inkludere patos og logos. Med utgangspunkt i et slikt rammeverk har jeg analysert fire omstridte selskapers. Oppgaven inneholder fakta og svar på spørsmål angående retorikk og retoriske virkemidler. Kommer blant annet inn på etos, patos og logos samt retorikkens opp. I tredje avsnitt presenterer du den retoriske hovedfunksjonen.

Her er det viktig å definere appellformene og argumentere for hvordan dette kommer til uttrykk i reklamen. Avslutningsvis gir du en helhetlig vurdering av reklamen.