Landskapstyper i verden

På jordkloden finnes en rekke ulike landskapstyper , som inkluderer isdekte landskap i polarregionene, fjellandskaper, ørkenlandskap, øyer og kystlandskaper, alle typer . Her kan du lære: Om menneskenes forhold til naturen. Menneskenes livsmiljøer. Fjellområder Hvordan dannes fjell? Om skogene på jorda og hvordan vi . Natur- og landskapstyper.

Plasser navnene riktig på kartet. Et av målene med landskapskartlegging etter NiN-systemet er å kunne si noe mer om hvor sjeldne eller vanlige, typiske eller representative ulike typer landskap er. Håen mot Måstadvika og den fraflyttede grenda Måstad på Værøy i Lofoten, . Det er vanskelig å finne i store deler av verden i dag.

Hvis de naturlige økosystemene er opprettholdt, selv. U-daler som fortsetter under vannoverflata. Dette er en landskapstype vi ikke finner så mange andre steder enn i Norge. Med et areal på mill. Bassenget dreneres av elven Kongo som munner ut i Atlanterhavet.

I øst og sør avgrenses Kongobassenget av Det sørafrikanske platå. Høylandet skråner sørover mot det svære Kalahari-bassenget, som dominerer resten av sørlige Afrika. Enkelte legger en mer restriktiv definisjon til grunn og lar begrepet stå for landskap som er totalt upåvirket av inngrep i enhver form.

Slike landskaper er vanskelig å påvise i de fleste strøk av verden i dag. Noen som kan nevne noen landskapstyper for meg? Jeg kommer bare på fjordene og fjellene vi har i Norge, og savanner, jeg. USA måtte vi hatt jordkloder. Tar vi utgangspunkt i Algerie, måtte vi hatt jordkloder for å dekke forbruket.

Diskutér hvilken betydning overforbruket i rike land har for de fattige landene. Studér kartet for landene du har valgt. Zoom inn og finn ut hvilke landskapstyper som . Gjøre greie for klima- og vegetasjonssoner i verden og hvordan mennesker gjør seg nytte av dem. Landskapstyper i verden. Forklare sammen-henger mellom naturressurser, næringer, bosetning og levevis.

Skrive samfunnsfaglig tekst ved å bruke relevante fagbegreper og flere kilder. USA er verdens eneste gjenværende supermakt. Elevene skal lære å beskrive særtrekk ved noen utvalgte landskapstyper , hvor de finnes i verden , kunne fortelle litt om flora og fauna og hvordan mennesker utnytter ressursene i de ulike områdene.

Idé til bruk av skolebiblioteket i undervisningen: Lærer introduserer temaet ved å snakke generelt om klimasoner og . Vi har tre grupper av barskog i verden : I nord er det boreal barskog. Dominerende treslag er ulike arter av gran, furu, einer og lerk. Temperert og subtropisk barskog finner vi i høyereliggrnde fjellområder i. Akkurat hvor mange arter som finnes i regnskogene vet vi ikke, og forskerne oppdager hvert år nye og ukjente dyr og planter.

I første del av tertiær ble fjellkjeder dannet flere steder i verden , blant annet oppsto Alpene. I Norge skjedde det ingen fjellkjedefolding, men istedet en landheving. Derfor ble de høyeste områdene liggende omtrent fra Indre Hardanger og mot Jotunheimen.

Den økte høydeforskjellen dette . Dette vil nå endres, og de forskjellige landskapstypene skal fordeles på . NIJOS har bekostet arbeidet med å integrere landskapstypene og de nye landskapsregionsgrensene i det.