Lamming tidspunkt

Lemming eller lamming er fødsel hjå sau. God røkt i lammingstida er derfor avgjerande for produksjonen i sauehaldet. Tamsau har normalt eit fostertal på til lam, men kan i nokre høve få opptil lam. Fostertida er på 142–1dagar, avhengig av . Fylkeslaga › Hordaland Bufret Lignende 11. Gode rutinar er viktig for at lamminga skal gje best mogleg grunnlag for ein god produksjon.

Vi velger å vaksinere påsett lammene to ganger før lamming på grunn av at vaksinen ikke gir god nok immunitet etter bare en dose. Mange vaksinerer påsett lammene en gang på høsten og på våren når søyene revaksineres. Før lamming vaksinerer man søyene på et tidspunkt som sikrer at toppen i . Sau og geit har normalt ein lang beiteperiode, og god evne til å nyttiggjere utmarksbeite med både lyng, kratt, skog og gras. Her er det derfor fôringa i innefôringsperioden og tidspunkt for kjeing og lamming som påverkar bruken av innkjøpt fôr. Dyrking og fôring med grovfôr av god kvalitet er viktig.

Denne immuniteten overføres til lammet via råmelken dersom vaksineringen skjer på riktig tidspunkt i forhold til lamming. I Norge vaksinerer vi sauene for å beskytte mot infeksjoner forårsaket av ulike klostridiebakterier, samt forebygge lungebetennelse forårsaket av pasteurellabakterier. Tidsfaktoren er viktig så man må ha god oversikt over dette og være på plass.

Som man skjønner blir det lite tid til søvn og hvile når alle søyene begynner å lamme til mer eller mindre samme tidspunkt. Da er det hektisk og går i ett, men det er verdt det når man ser alle de glade lammene som slippes ut på . Adferdsbehov og driftsforhold hos sau. Omarbeidet foredrag holdt ved NKVet sitt 5. Etiske aspekter i husdyrproduksjonen, Tune Landboskole, Greve, 16.

Livskraftige lam med god fødselsvekt og søyer med mykje opplagsnæring å mjølke av etter lamming er målet med god vinterfôring. Søyer med likt fôrbehov bør difor bli sett i same . Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden. Tiltak som gjøres er å ta fra lam på rett tidspunkt , bruk av sjukebinge og ha så få dyr som mulig per binge. I bingene med de minste og svakeste lammene er det lagt en varmekabel langs siden på bingen. Oppå varmekablene ligger det lam og koser seg i avkuttede plastkanner.

Gulvene langs veggene i . Men det er viktig å klippe søyene før lamming. Det er mye letter for nyfødte lam å finne fram til spenene med nyklipt mor. Men klippinga må helst skje minst uker før fødselen slik at vi unngår feilstilling på fostrene som nå er store og ikke kan bevege seg så mye inne i søyelivmora. Når sauer blir klipt, må de sitte på ”rumpa ”,. Syklusen for et fåreår kan sikkert starte både ved parring eller ved lamming , men for sauen starter året med en skikkelig fortjent husmorferie.

Om høsten, etter sanking i september, blir lammene skilt fra søya. Anbefalt vaksinasjonsopplegg. Alle vaksineres før lamming.

Tidspunkt : flest mulig søyer vaksineres – uker før forventet lamming. Lammene beskyttes fra antistoffer i råmelka. Ikke nærmere lamming enn uker før. Påsettlam vaksineres ganger før første lamming. Nå, vel år etter, har Nesseby villsaulag til sammen nærmere 5sauer med et varierende antall lam – alt etter om det er før eller etter lamming , før eller etter slakting.

Det er etablert et produksjonsselskap, Nesseby Villsauprodukter BA, som produserer lammeslakt og etter hvert også videreforedler produkter som fenalår . Berre med ei fôranalyse som grunnlag, kan de gjere ei vurdering om korleis de skal disponere og fordele grovfôret, med tanke på at lamminga krev det. Mengda protein heng saman med mengde og tidspunkt for gjødsling. Men i siste tida av drektigheita og etter lamming , treng dei det energirike fôret. Start vaksinering uker før de første søyene skal lamme. Mer utsatt for pasteurellose.

Avhenger av maternelle antistoffer. Dette innebærer fôring minst. Tidspunkt for vaksinering i den enkelte besetning bør velges slik at man vaksinerer flokken i intervallet 2-uker før forventet oppstart av lamminga. I besetninger som har lamming over lang tid kan det være hensiktsmessig å vaksinere i to omganger, eller å vaksinere i intervallet 2-uker før lamming slik at også lam under de .