Læringsstrategier i skolen

Last ned som PDF Skriv ut. Læringsstrategier er framgangsmåter elevene bruker for å organisere sin egen. Det er viktig at elevene vet hvorfor de bruker ulike læringsstrategier. Ulike typer aktiviteter er nødvendige.

Forslag til videre lesning: Andreassen, R. Lesestrategier i undervisningen” i Bedre Skole nr.

Planen er laget på bakgrunn av arbeid på egen skole og supplert med gode ideer vi har funnet hos andre skoler på nettet. Vi deler også gjerne vår plan med andre. Vi har fått lov til å publisere disse på vår nettside.

Først når de behersker mange strategier og kan reflektere rundt bruken, er de på vei til å bli selvregulerte. Forsterketgruppen er en del av Bærum kommunes prosjekt ”Tidlig innsats – bedre resultater” . I en kompleks verden, er kunnskapen om hvordan læring skjer kanskje noe av det viktigste elevene tar med seg fra skolen. De elevene som kan bruke læringsstrategier fleksibelt og aktivt, vil lettere kunne tilegne seg . Hva er læringsstrategier ? Forskning viser og vår erfaring er at systematisk arbeid med strategier gir gode lesere.

Gode lesere forbereder seg på den teksten de skal lese, er aktive mens de leser og bearbeider . Ringstabekk skole er en innovativ skole i et moderne bygg. Barna skal få grunnskoleopplæring av høy kvalitet. Opplæringen skal gi kunnskaper, ferdigheter og holdninger som grunnlag for videreutdanning, arbeid og deltakelse i samfunnet. Elevenes skolehverdag skal være preget av trygghet og trivsel.

Tilpasset opplæring og inkludering skal gjennomsyre opplæringen. Nye læringsstrategier i skolen : Howard Gardners teori om multiple intelligenser. Overordnet post: Arabesk. Annen klassifikasjon: 153. Dette er strategier for å planlegge, gjennomføre og vurdere eget arbeid for å nå nasjonalt fastsatte kompetansemål.

Det innebærer også refleksjon over nyervervet kunnskap og anvendelse av den i nye situasjoner. Det innebar kursing av hele kollegiet, deltakelse i kurs med lærere fra . Noen er mer hensiktsmessige enn andre. På Birkeland skole har vi laget en plan over strategier som elevene skal lære i løpet . Plan for Lese- og læringsstrategi , Gaupen skole. SIDER OM LæRINGSSTRATEGIER.

EKSEMPLER På LæRINGSSTRATEGIPLANER. Bindalseid skole – Hefte med LS . Eksempler på læringsstrategier.