Kostra artskontoplan

Regnskapsrapporteringen i KOSTRA. Hovedveilederen gir informasjon om og retningslinjer for inndelingen i funksjoner og arter (ressursbruken i kommunene) i regnskapsrapporteringen i KOSTRA. Fylkesmennene og Kommunal- og moderniseringsdepartementet svarer løpende på kontoplanspørsmål til veilederen. På bakgrunn av dette er artskontoplanen utarbeidet i Excel-format.

Artene skal gjenspeile hvilke produksjonsfaktorer som kommunene benytter i sin virksom- het (rene utgifts- og inntektsarter). Bare i de tilfellene der statistiske hensyn krever at utgifter til . KOSTRA – ARTSKONTOPLAN (Oppdatert 04). Endringer i artskontoplanen. Hovedregel og unntak i artsinndelingen Artene gjenspeiler som hovedregel.

KonverteringKOSTRAfylkesvei. I beskrivelsen litt senere i dette heftet er disse beskrevet med siffer. Disse kostra artene er obligatoriske. Vi har valgt å utvide vår artskontoplan med ytterligere ett siffer slik at muligheten til ytterligere spesifisering er tilstede.

Artskontoplanen følger Kostra. Kostra -artene er på siffer, og Kostra deler også inn artene i hovedgrupper. Den interne artskontoplanen er på fire siffer. BESKRIVELSE AV ARTSSERIENE – HOVEDTREKK.

Lønn og sosiale utgifter. Feriepenger for lønnsutgifter og alle avtalefestede tillegg som er tilknyttet stillingen skal følge . This resource view is not . Sifferet for kontoklasse føres i . SSB – faglig vurdering til bruker ved publisering 15. I KMD-veilederen om artskontoplan s. Fullmakter til rådmannen. Virksomhetsledernes ansvar.

RSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING. Ansvar – hvem bruker ressursene. Sist, men ikke minst, vil jeg få takke min veileder, professor Stein Østre for den gode, konkrete.

Kostra – veileder , regelverk, linker og mye annen nyttig info. Kommunal eiendomsforvaltning – sammenlikning av KOSTRA-tall. Ta kontakt for nettbasert veiledning. I tillegg vil det være behov for å lage en konverteringstabell mellom den artskontoplan som. Her finn du dokument knytta lov, avtale og reglement, samt link til Finansreglement revidert av fylkestinget 18.

Elektronisk faktura (EHF). Krav om elektronisk faktura (EHF) frå 01. Boligbyggs regnskapssystem er Agresso, og et prosjektstyringssystem må være så fleksibelt at alle de nødvendige dimensjoner blir ivaretatt i et 1:forhold. Dim 0: Kostra artskontoplan (5-siffer ).