Kostra 2017

Regnskapsrapporteringen i KOSTRA. Offentlig sektor Bufret Lignende 15. KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som opplyser om kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Veileder rapportering av konserninterne transaksjoner i KOSTRA.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har i samsvar med Samordningsrådets vedtak oppnevnt KOSTRA – regnskapsgruppe, som behandler og gir råd i spørsmål knyttet til KOSTRAs kontoplan.

Veiledning fra KMD om innholdet i rapporteringen av regnskapet i KOSTRA. Det vil si veiledning om innholdet i arter, funksjoner, balansekapitler og sektorer for kommuner og fylkeskommuner. Elektronisk rapportering kan skje frå og med 2. Frist for rapportering av helse- og . Erfaringene viser at det er behov for et oppslagsverk som kan brukes til konverteringen av årsregnskapet til KOSTRAs kontoplan, men også for.

Utviklet av Jens Finnäs og Äventyret. Kommunene må være særlig oppmerksomme på at alt av vedtak, tiltak, fravær og avslutningsårsaker er registrert i NIR. Statistisk sentralbyrå vil .

Omsorgsutgiftene øker igjen. Skrevet av Lars Ludvigsen, kunde- og markedsansvarlig i Kommunalbanken. Tallene viser gode resultater i driften og . Utgifter til drift av skolefritidsordningen (SFO) på milliarder kommer i tillegg. Rapporteringen skjer elektronisk . Staten gir i tillegg milliarder kroner i statlige tilskudd til grunnskoler som er godkjent etter friskoleloven. Brutto investeringsutg, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto inv.

Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter. Samhandlingsbarometeret har nå oppdatert dei indikatorar, innan området Kommunehelsetenesta, som er basert på KOSTRA tal. Andel plasser – i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner – i institusjon og heldøgnsbemannet bolig i . Vis nedlastbar PDF-versjon. For fordeling mellom foretakene (KF) se kapittel Særbudsjetter tabell 7. LØNN OG SOSIALE UTGIFTER.

Den interne artskontoplanen er. KOSTRA nøkkeltall er ingen fasit for å identifisere områder hvor ressursbruken kan endres, men er en indikator. Hvis korrigerte brutto driftsutgifter pr.

Her vil du finne eldre rapporter.

KOSTRA -rapporter for hvert år,og næringsrapporter, planstrategi rapporter. Bruke KOSTRA aktivt og øke kunnskapen om KOSTRA i alle deler av organisasjonen. Bygge opp strukturen etter organisasjonskartet og ledelse – dvs hvem har ansvar for hva.

For fylkeskommuner så vil tallene være klare i. Analysene er også justert for . SSB tall for kommunenes og . Kostra -tall for byggesak.