Koloni definisjon

Bosetning utenfor en stats grenser, grunnlagt av utvandrere. De kan også være styrt som en del av moderstaten, som de romerske borgerkolonier i antikken. Kolonier styrt av moderstaten . De mest kjente og omfattende eksemplene på kolonier er den europeiske (særlig den britiske og franske) koloniseringen av Amerika, Australia, Afrika og deler av Asia.

De fleste koloniene lå . Definisjon av koloni i Online Dictionary. Norsk oversettelse av koloni. Oversettelser av koloni. Informasjon om koloni i gratis engelsk online ordbok og leksikon.

Betydningen av koloni. Innen biologien er en koloni (fra latin colonia) flere individuelle organismer av samme art som lever tett sammen, vanligvis til felles nytte, som bedre forsvar eller muligheten til å angripe større bytte. Noen insekter (f.eks. maur og bier) lever utelukkende i kolonier. Noen fugler hekker i fuglekolonier.

Forutsetningen var at de ble amerikanske statsborgere. Til tross for sin forferdelige sykdom fikk disse forkynnerne tillatelse til å besøke en annen koloni med spedalske for å dele Bibelens trøstende budskap med dem. I Lofoten finner man også noen av verdens største kolonier av sjøfugl, deriblant måker, terner, ærfugl, lundefugl, lomvi, storskarv og toppskarv, krykkje, alke . Et protektorat er definert som en tilstan men det er under beskyttelse av et annet land i bytte mot noe annet. Staten kan ha noe å tilby et større lan i bestille for en slik avtale å jobbe. Det er ingen suverenitet for en koloni , er det under direkte styre av et . En koloni er definert som et område som er styrt av et annet land.

Jeg vil si det er en samling beslektede individer. En bakteriekoloni vil oftest være avkom av en enkelt bakterie. Når det gjelder for eksempel fuglekolonier er nok bildet mer komplisert. Gå til toppen av siden . Et selskap av mennesker transplantert fra sin moderlandet til en ekstern provins eller lan og gjenværende underlagt jurisdiksjon.

Det er derfor viktig å skille mellom imperialisme og ren kolonialisme som først og fremst handlet om utvikling og bygging av utposter til økonomiske formål. Imperialismen defineres i dag som når et land dominerer, eller forsøker å dominere, et annet lands økonomiske, kulturelle eller politiske liv fullstendig og . Først vil vi avklare begrepet kolonisering , deretter vil vi drøfte noen momenter som vi ser som viktige når det gjelder arven etter kolonitiden, før vi til sist kort vil oppsummere de sentrale poengene i avslutningen. Begrepet ” kolonisering ” kan defineres på to ulike måter.

Den første definisjonen er at man . Det er ikke alltid like lett å definere om områder var kolonisert eller bare under sterk innflytelse av en kolonimakt. Det har variert over tid hvilke kolonier som tilhørte hvilke stater. Tyskland sine kolonier til Englan Frankrike (og Australia). Ekspansjon er et videre begrep som også innbefatter emigrasjon og kulturell påvirkning.

Det kommunistiske manifest – manifest skrevet av Karl Heindrich Marx og Friedrich Engels, utgitt 21. Vil noen eventuelt kommentere følgende forsøk: Imperialisme går ut på at en kolonimakt ikke lengre kun ser på kolonien som . For å erobre en koloni behøvde som oftest ikke europeiske makter noe særlig store styrker. For det første hadde Europa en mye bedre våpenutrustning og våpenteknologi enn de fleste land i Afrika og Asia, dette som følge av den industrielle revolusjonen.

Det er lett å ta land når de man plundrer kun har pil . Spania som administrasjonsmakt over kolonien , samt Marokko, Mauritania og Algerie som var og er nabolandene til. Marokko mente noe annet enn FNs definisjoner av uavhengighet og selvbestemmelse når. Av definisjon , har en kolonial hjem å fremkalle arkitektur i kolonitiden i USA.

Tettere og mer uberørte sothobosetninger fant man hovedsakelig spredt omkring i utkantene av boerrepublikkene. Slike utkantgrupper ble definert som afrikanske reservater, og fikk beholde et indre selvstyre gjennom tradisjonelle høvdinger. Side 189: Da kolonien ble grunnlagt,.