Iplos variabler

Veileder for personell i kommunale helse- og omsorgstjenester. Registeret inneholder informasjon om alle som har søkt eller mottatt kommunale helse- og omsorgstjenester og være et verktøy for dokumentasjon, rapportering og statistikk mellom kommunene og statlige . Resultatene presentert i notatet gjelder for rapportering gjennom ett statistikkår på nasjonalt nivå. Den årlige utviklingen i kvaliteten på variable med større andel ugyldige verdier følges opp grafisk. Veilederen Felles forståelse – individuell registrering er bygget opp med gjennomgående referanse til registerkortet. Disse ble gjenstand for videre bearbeidelse i dialogkaféseminarer.

Forståelsen økte, men deltakerne var usikre på anvendelse av . Være ansvarlig for et hjem når det gjelder rengjøring og. Side ingress: Er endret fra et nasjonalt helseregister til et lovbestemt helseregister. Kommunene rapporterer bl. Det er mulig å ta ut rapporter over brukere med mangelfullt utfylte opplysninger.

Variablene er inndelt i hovedområder:. Arrangør Sortland kommune Sted Sortland rådhus, . Både format og design skal utformes slik at veillederen blir et pedagogisk godt redskap for målgruppen. Vi ber derfor i denne omgang ikke om synspunkter eller innspill knyttet til dette.

Helsetjeneste i hjemmet. IPLOS består av flere variabler. Skape en entydig forståelse hos ansatte av hva som ligger i den enkelte opplysning og i forhold til vurderingen av de ulike bistands og assistanse variablene.

Jeg samtykker til at kommunen kan utveksle. VARIABLENE , BESKRIVELSE. Det var ikke lagt ved en prosjektbeskrivelse som begrunner utvalget av variabler og utvalget av personer. Komiteen anså derfor ikke at det var grunnlag for å gi dispensasjon for taushetsplikt i dette . VEDLEGG til søknadsskjema: Bruk og lagring av personlige opplysninger: Audnedal kommune ber om personlige opplysninger når du søker og mottar tjenester.

Denne standarden består av systematisert og nødvendig . Det ble også utviklet en veileder til interven-. Det betyr antakelig at det etter hvert blir mer lik vurdering av sakene og dermed mer rettferdig tildeling av tjenester. Dette er spesielt viktig i kommuner med distriktsorganisering uten bestiller-utfører- modell. Styringsdata for helsemyndigheter.

Vurdert av lege siste mnd (langtidsopphold institusjon). Andel vurdert i løpet av året, Andel uten opplysning om vurdering,. Gjeldende kriterier institusjon.

Sammendrag: Det legges i denne saken frem forslag til nye tildelingskriterier for langtidsplass i institusjon.