Iplos skår

Informasjonen kan komme fra både . Anbefalt IPLOS -registrering på case – Petter. Ikke hvordan personen har fungert eller hvordan det evt. De som gjorde denne kartleggingen, kjente ikke til tjeneste – mottakers IPLOS – skår. Skår benyttes der det åpenbart ikke forventes at barnet utfører funksjonen. Registeret er hjemlet i egen . IPLOS er en individbasert pleie-og omsorgsstatistikk.

IPLOS – registrering skal alltid foreligge ved nytt vedtak. Der pårørende eller andre personer i nærmiljøet yter personbistand til å ivareta aktiviteter i dagliglivet, er dette å vurdere som relevant informasjon. Det reelle bistandsbehov skal komme frem av skår (se nedenfor).

Den bistand som ytes skal registreres i variabelen: ”Får . Jo høyere funksjonssvikt man har, desto høyere blir IPLOS -skåren. Se vedlegg for nærmere beskrivelse. Individbasert statistikk for pleie- og omsorgstjenesten i kommunene ( IPLOS ). Foreløpige resultater fra.

Hver bistandsvariabel har en skår fra til (kun heltall). IPLOS bistandsvariabler og skår -inndeling. Bistandsvariabler: Skår -inndeling: Alminnelig husarbeid. Skaffe seg varer og tjenester.

Personer med minimum IPLOS skår på 5. Tildeling av langtidsopphold i sykehjem avgjøres av inntaksteamet bestående av: avdelingsleder, tilsynslege, tjenesteledere sykehjem og hjemmetjeneste. Andre personer med minimum IPLOS skår på 5. Alle brukere med IPLOS skår 3-på hukommelse skal kartlegges ved bruk av MNA-skjema. Behovet for nødvendige tjenester blir vurdert løpende. Vedtak om langtidsplass kan bli. Arbeidsgruppens anbefalinger.

Likeledes må forklaringer på IPLOS skår komme tydelig frem. Merknad 2: Bystyret ber byrådet påse at der det henvises til interne retningslinjer, bør disse legges allment tilgjengelige. Merknad 3: Bystyret ber byrådet påse at det tydelig går frem av forskriften at man har rett til langtidsplass dersom det etter en helsefaglig . På bakgrunn av dette fattes det enkeltvedtak. Søknadsskjema finnes på Flakstad kommunes hjemmeside og ved . Disse bistandsvariablene er fysiske, psykiske og sosiale funksjonsbeskrivelser som skal skåres fra 1-5. Verktøy Ulike verktøy Ved kartlegging er valg av vurderingsredskap viktig med tanke på hva som gir nyttig informasjon, for å vurdere nåværende funksjon og for å målrette og optimalisere rehabiliteringstiltakene.

Innsending av data til IPLOS -registeret. Lovverk som danner rammen for de kommunale tjenestene. Omfanget av den bistand som ytes skal registreres i variabelen: AV.