Interessekonflikt og verdikonflikt

Jeg trenger et eksempel på verdikonflikt og et eksempel på interessekonflikt. Noen som vil hjelpe meg og finne en lett artikkel om det på nettet? Foklarer forskjellen mellom verdikonflikt og interessekonflikt , og gir eksempler på dette.

Forklar forskjellen på en verdikonflikt og en interessekonflikt. Det er svært vanskelig å finne kompromiss.

I en interessekonflikt kjemper partene om det de opplever er et knapt gode, som de begge er interessert i. Om det bare finns en parkeringsplass og begge vil ha den, har vi en typisk interessekonflikt. Her er det enigheten om hva som har verdi som gir grobunnen for konflikten. Begge parter ønsker samme godet. Knapphet på dette godet gir konflikt. Dette er en velkjent problemstilling på arbeidsplasser som ikke har tilstrekkelig ressurser.

Håndtering: Informasjon, forhandling og kompromiss. Forskjellen på interesse- og verdikonflikt er at interessekonflikter oppstår når ulike grupper kjemper om materielle eller økonomiske goder som ikke finnes i ubegrensede mengder.

I denne modulen ser vi på ulike typer interessekonflikter. En verdikonflikt derimot oppstår når det er uenighet om hvilke grunnleggende mål, idealer eller livssyn som skal prege . Vi fokuserer på konflikter innad i organisasjonen (personalkonflikter) og konflikter som oppstår på grunn av uenighet om ressurser (som for eksempel olje). Fagstoff: Når myndighetene iverksetter tiltak for å verne det biologiske mangfoldet, medfører det visse interessekonflikter.

Restriksjonene berører den enkeltes frihet og begrenser de valg og tiltak som kan benyttes innen næringsutøvelse. Vi deler konflikter i to hovedgrupper, interessekonflikter og verdikonflikter. Vi sier at interessekonflikter handler om fordeling av et begrenset gode, for eksempel tilgang til vann, mens verdikonflikter dreier seg om hva en oppfatter som rett eller galt. Her kan det ligge religiøse, idelogiske og kulturelle . Mennesker har forskjellige interesser knyttet til bruk og vern av land og vann, så ofte må vi ta valg som får konsekvenser for noen.

Skal vi for eksempel utnytte skogen og fjellet som sauebeite, eller la rovdyrene herske? Hvor skal vi få maten fra når matjord blir lagt under asfalt og betong? Skole og leksehjelp: noen eksempler på verdi og interessekonflikter ? Da vil konflikten kunne eskalere, bli verre. Interessekonflikter kan ofte løses ved en forhandling.

Eksempelet om parkeringsplasser vil kunne være en verdikonflikt dersom vi tenker . Vi har videre drøftet tre typer prosesser ved vern, dvs. Dette kan du gjøre: Forklar hvorfor beslutningen er tatt, iverksett støttetiltak og gi noen alternativer.

Eller hvor operaen skulle ligge, hvor mye penger som skulle brukes på den. Verdikonflikt Handler oUlike mål, verdier, ideologi eller personlighet. Grunnen til konflikter kan være ulik moral, kultur eller religion. På den ene siden er det riktig å verne .