Interessekonflikt miljø

De som blir rammet, har liten eller ingen kontroll over årsakene til skadene de påføres. Miljøproblemer der enkelte tjener på miljøskadelig aktivitet og ikke selv blir rammet av skadene, reiser viktige etiske problemstillinger. Tiltak som bøter på problemene, er vanskelige å finne.

Det som er typisk for forbruket av ressurser, er at det skjer i små porsjoner, . Tjk39yzlXdTlN4m4iq4UtgPSQ5fwN9YoB_N1GJ5o977A. Mennesker har forskjellige interesser knyttet til bruk og vern av land og vann, så ofte må vi ta valg som får konsekvenser for noen. Skal vi for eksempel utnytte skogen og fjellet som sauebeite, eller la. Se resultater for alle aktivitetene under temaet interessekonflikter. Regnskogen i Amazonas, en global interessekonflikt.

Den ligger i Sør- Amerika. Området dekker hele millioner kvadratmeter. Tekstene forteller blant annet om det biologiske mangfoldet i regnskogen, om hvordan folk som lever i regnskogen er med på å bevare . Mange land er avhengig av inntektene fra olje og gassindustrien. Det er større coutslipp ettersom at vi bruker mer når vi har mer olje og gass.

Dette påvirker miljøet negativt. En interessekonflikt er en konflikt som omhandler avgrensede ressurser som er interessante for to eller flere parter. Vi skiller mellom globale og lokale interessekonflikter. Konflikt Oljeressurser i . REGNESKOGEN SOM GLOBAL INTERESSEKONFLIKT HVORDAN KAN VI REDDE REGNESKOGEN?

De gode nyhetene er at det er mange mennesker som ønsker å redde regnskogen. De dårlige nyhetene er at det å redde regnskogene ikke vil bli enkelt. Men konflikter kan også være av det gode. De kan føre til at man får luftet ut , og at man blir bedre trent til å løse konflikter neste gang de oppstår.

Hvis det er faglige motsetninger i en organisasjon, kan konflikter gi bedre og flere ideer. I denne rapporten gis det en oversikt over interessekonflikter mellom næringer, og mellom næringer og miljø i forvaltningsplanområdet. For konflikter mellom næringer, er det identifisert muligheter for ytterligere samarbeid og samordning der dette har vært mulig og hensiktsmessig.

Rapporten gir også en sektorvis . For miljøet vil dette være veldig bra siden alle landene, både industrilandene og utviklingslandene vil produsere miljøvennlige produkter. Vi kan si at dette skaper en interessekonflikt mellom u-landene og industrilandene. I de siste ti årene har den globale handelen økt enormt i verden.

Flere milliarder krysser mellom de rike landene hvert år. I dag er det mer enn nok mat til alle i verden, men allikevel sulter en halv milliard mennesker. Jordkloden I denne delen lærer du om. Globale miljøutfordringer.

Eller hvor operaen skulle ligge, hvor mye penger som skulle brukes på den. Regulering i Norge og U-land. En klassisk interessekonflikt i handelspolitikken er den som gjelder mellom offensive og defensive interesser. Offensive og konkurransedyktige eksportnæringer ønsker en liberal handelspolitikk for å kunne slippe til i andre lands markeder, mens svakere eller og mindre konkurransedyktige næringer er . Gjøre rede for bruken av noen energikilder før og nå, og innhente informasjon og statistikk fra ulike kilder for å beskrive og diskutere mulige konsekvenser av energibruken for miljøet lokalt og globalt.

Natur, miljø og friluftsliv, 8. Hvorfor oppstår interessekonflikter , og hvordan håndterer man dem? For å forstå konfliktene, er det nødvendig å forstå de grunnleggende verdiene. Skogen er verdifull for mange, og derfor er det . Ridemiljøet har hatt en nærmest eksplosiv utvikling i Varteig i løpet av få år.

Det har ført til enkelte konflikter.