Inseminering kvige

Riktig fôring er avgjørende for å få kalv i kyrne til rett tid. En må fôre både kviger og voksne kyr slik at dyra ikke blir for feite ved . Nyttige hjelpemidler er blant annet fjøs- tavla, brunstkalender eller notisbok hvor alle observasjoner av interesse noteres. Brunst- kontrollen må gjennomføres regelmessig for alle kyr og kviger. Selv om kua ikke skal insemineres på kom- mende brunst, bør brunstdag og brunst- lengde noteres.

Dette gjelder også utseende. Re: Kalvingsalder kvige. Det vil jo koste meget i forutgifter å ha kvigene gående i ett år ekstra innen kalving. Limousine som også skal gi lette kalvinger.

Størrelsen teller mer enn alder når det gjelder innkalvingsalder. Leie okse innlegg 18. Flere resultater fra gardsdrift. Bufret Lignende vekt ved inseminering er det viktig å unngå sykdom i spedkalvperioden, og dyra må ha god tilvekst i første beite- sommer (se punkt 3.C).

Sykdom og dårlig tilvekst som kalv vil gi redusert avdrått i 1. Fra måneder til kalving. I denne perioden er det er viktig å ha en fôringsstrategi som gjør at kviga vokser uten å bli. Hold kontroll med fruktbarheten! ArNE OlA rEFSDAl, SENiOrFOrSKEr, GENO og kyr viser tydelig brunst i god tid før de skal insemineres. På den måten er det mulig å forutsi neste brunst og ha styring på tidspunkt for inseminering.

Da er oksekalvene blitt så store at vi sier bare okse eller stut om dem, og kossekalvene har blitt kjønnsmodne og er klare for inseminering. Det betyr å få satt inn sæd. De er da blitt ungdommer, – altså kviger ! Er været godt, får de gå ute helt til begynnelsen av oktober . Kvigene fôret på moderat, høyt og ekstra høyt energinivå var gjennomsnittlig 2kg, 2kg og 2kg ved første eggløsning. Beiter har ofte lavt innhold av selen, og i stede for å gjødsle med selen, legges det gjerne inn bolus på kviger (vanligvis på dyr som skal insemineres i løpet av beiteperioden eller rett etter innsett). På kyr legges det inn før kalving slik at det blir god dekning mens nye egg utvikles, modnes og Mineralbolus_Eirininsemineres.

Mal for vektutvikling hos kviger. Erfaringsmessig følger flertallet av dyra vektutviklinga fram til inseminering. Veksten på dyra etter mnd ser ut til å være mer . Det avgjørende er når eggløsningen inntreffer og hvor lenge egg og sædceller kan holde seg levende og befruktnings- dyktige i børen. Levende, ferdigmodnede sædceller . Alternativet vil da være å la kvigene bli litt eldre før inseminering (brystmål på ca.

1cm) slik at vekt ved kalving likevel nærmer seg 5kg. Det er som tidligere nevnt flere fordeler ved . Hvordan kalven blir til kvige og ku. Og når kviga er litt over et år, kan hun bli drektig. Det vanligste er at kviga blir parret eller inseminert rundt. Når kviga har fått sin første kalv, er hun blitt ku.

Mange produsenter har mye å hente på at kvigene vokser mer i kalveperioden og fram til inseminering. Men det har kanskje ikke kommet klart nok fram at etter inseminering endres målsetningen. Alle førstegangskalvere kalver i slutten av januar eller i februar, mens resten av flokken bør helst kalve før 1. For at kvigene skal være store nok til inseminering , må de fôres hardt. De har fri tilgang på kraftfôr allerede fra fødselen. Når de slippes på beite, får de en kalveboks med seg.

Det kan se ut som om kviger som fôres hardere før inseminering utvikler økt kapasitet til å ete grovfôr. EGEN BETRAKTNING: Kanskje ikke noe mål at vi skal nå måneder, men at måneder er greit og at risikoen for feite kviger øker med økende innkalvingsalder…. Kraftigere fôring før inseminering kan ikke fortsette . Med det nye systemet blir det lettere å finne riktig tidspunkt for inseminering.

Får jeg inseminert alle kvigene til rett ti og dessuten berget et par kalver i det som kunne blitt vanskelige fødsler, så har jeg nok tjent inn igjen kostnadene med den nye teknologien, tror Holann. Vi velger kunstig inseminasjon . For å nå denne vekten er det gitt noen anbefalinger for tilvekst. Vi har Georg for å få kalv i kvigene våre.

For å sikre gode avlsresultat bør alle kyr og kviger insemineres med okser utvalgt av GENO. Jeg er veldig enig i dette og for oss er gardsoksen Georg kun siste utvei hvis kvigene ikke tar på inseminering.