Hvorfor er regnskogen viktig for jorda

Regnskoger er viktige for det globale økosystemet. Fra et klimaperspektiv er skogen spesielt viktig , fordi den inneholder store mengder karbon. Særlig regnskog og tropisk regnskog , da det er den tetteste skogen. Skogen tar opp CO₂ fra atmosfæren gjennom fotosyntesen og lagrer den i biomassen, i trestammer og i jorda.

De største tetthetene av karbon . Likevel blir den ødelagt i et vanvittig tempo. Konsekvensene er katastrofale. Hvorfor er regnskogen så viktig ? Ved å bevare den hindrer vi at COblir frigjort og bidrar til klimaendringer. Nedhugget og nedbrent skog står for nesten en femtedel av de årlige globale klimagassutslippene. Fem grunner til at det er viktig å bevare verdens gjenværende regnskoger.

Forskere oppdager hvert år nye arter, både under de tette trekronene og i elvene som slanger seg gjennom regnskogene. Mange av dem er fattige, og høster det de trenger fra skogen, jorden og vannet i sine leveområder. Vi mennesker ødelegger regnskogen i en enorm fart.

Sånn kan vi ikke fortsette! Jeg skjønner på en måte hvorfor de hugger ned regnskogen også. Der foregår det så mye fotosyntese at den er viktig for at vi skal ha en ren og frisk luft. Noen synes kanskje det er avgjort i og med at regnskog absorberer karbondioksid og bevarer artsmangfoldet. Hadde vi så gjort, ville vi kanskje ikke brukt penger på regnskogen.

Når trærne blir hugget, eller regnskog brennes for å lage jordbruks- og beitelan slippes den lagrede CO2en ut i atmosfæren og bidrar til klimaendringer. TV-aksjonen i år skal hjelpe mennesker som bor i regnskogen til å forsvare skogen og hjemmet sitt. Den er derfor en viktig faktor i CO2-balansen i atmosfæren, og dermed også for drivhuseffekten. Når regnskogen hugges vil den erstattes av vegetasjon med mindre biomasse, gjerne landbruksareal, og drivhuseffekten . Tekstene forteller blant annet om det biologiske mangfoldet i regnskogen , om hvordan folk som lever i regnskogen er med på å bevare . Den tropiske regnskogen på jorden ligger som et sporadisk, bredt belte omkring ekvator.

Den finnes først og fremst i Sentral-Amerika og Vest-India, nordre halvdel av Sør-Amerika, Sentral-Afrika samt Sørøst-Asia. Disse menneskene beskriver ofte regnskogen som et supermarked. Verdens tropiske regnskog har blitt halvert. Men vi vet ikke hvor raskt den faktisk forsvinner, for i regnskogen er det lettere å felle trær enn å telle dem. Hva er sammenhengen mellom CO2-utslipp og regnskog ? Hvordan kan bevaring av skog gi inntekter?

Samtidig produserer skogen Ogjennom fotosyntesen , som er viktig for livet på jorda. På denne måten funger skogen som lunger for jordkloden. Den renser lufta vår og vannet vårt, beskytter jorda mot jorderosjon og bryter ned avfall og skadelige stoffer.

Spesielt viktig er skogens evne til å ta opp og binde store mengder karbondioksid fra atmosfæren. Norge skal bidra til å bevare verdens nest største regnskog gjennom det nye regnskoginitiativet Central African Forest Initiative. I dag dekker regnskoger seks prosent av jordas landareal, noe som tilsvarer omtrent millioner kvadratkilometer. Tidligere dekket tropiske regnskoger det dobbelte av det arealet, og det blir sagt at mesteparten av disse skogene har blitt tapt i løpet av de siste 50- årene. Den norske skogen er like viktig som regnskogen.

Selv om det snakkes mest om regnskogen , er den boreale skogen like viktig. Denne dagen er viktig for å fremme de spesielle rettighetene til urfolk som er nedfelt i FNs erklæring om urfolks rettigheter. Per i dag regnes 3millioner mennesker i forskjellige land som urfolk.

Det er fem prosent av jordas befolkning.