Hvorfor er det viktig med genetisk variasjon

Genetisk variasjon er summen av forskjeller i genotypene til individene i en populasjon. Variasjonen oppstår gjennom rekombinasjon, migrasjon og mutasjon. Samtidig er genetisk variasjon en forutsetning for andre prosesser, som ikke hadde vært mulige uten arvelige forskjeller mellom individer, nemlig naturlig seleksjon, . En stor populasjon med mye genetisk variasjon er best rustet til å tilpasse seg endringer i miljøet.

For populasjoner som er spesialtilpasset et stabilt miljø, kan derimot ny . Unntak er eneggede tvillinger og arter som formerer seg ukjønnet og danner kloner.

Fagstoff: Ingen individ i en populasjon er genetisk helt like. Hos arter med kjønnet formering er det større grad av genutveksling innen en populasjon enn mellom populasjoner. En populasjon deler et felles genbasseng som er summen av . Når det er genetisk variasjon for et gen betyr det at det eksisterer mer enn en genvariant i populasjonen for dette genet.

Ulike varianter av samme gen kalles alleler. Uten genetisk variasjon vil . Biologisk mangfold innebærer også den genetiske variasjonen innenfor populasjoner og arter. Den genetiske variasjonen er viktig for artens evne til og overleve og tilpasse seg forskjellige miljøer eller endringer.

Vi snakker ofte om verdien av å ta vare på det biologiske mangfoldet, og da tenker de fleste på antall arter. Langt mindre oppmerksomhet får den genetiske variasjonen som finnes innenfor hver enkelt art. Den er viktig både for at den aktuelle arten i seg selv skal greie å tilpasse seg endringer i naturen, . I denne artikkelen vil vi filosofere litt over hvorfor genetisk mangfold i en art (= genetisk variasjon ) er viktig for biologiske organismer og hvordan et slikt mangfold fremmes i naturen og av mennesker. Vi tar spesielt opp det genetiske mangfoldet i menneskearten.

Til slutt tar vi med litt om det kulturelle mangfoldet. Hvis endringen gir avkommet en liten fordel i kampen for å overleve og selv lage avkom, vil den genetiske variasjonen over generasjoner spres i befolkningen og. At heterozygote har en miljøbestemt genetisk fordel brukes ofte som forklaring på hvorfor en tilsynelatende sykdomsfremkallende genvariant er relativt hyppig i. Genetisk mangfold er en del av det biologiske mangfoldet, og genetisk variasjon er selve grunnlaget for jordbruket. Alt dette fører til redusert mangfol også av genetisk variasjon. Det er viktig at vi innretter oss slik at vi også har dem tilgjengelig når vi trenger dem.

Relativ høy molekylærgenetisk variasjon i de sørlige delene av side. Kapittel – Innavl side. Høyt slektskapsnivå innad i naturlige granpopulasjoner side.

Eksempel på innavlskoeffisient hos furu side. Viktig å velge ubeslektede trær side. Bevaring av biologisk mangfold har blitt et viktig tema i skogbruket de siste tiårene.

Man snakker oftest om å bevare sjeldne arter som lever i skogen, men like viktig er det å bevare den genetiske variasjonen i de vanlige artene.

Dette er viktig for økosystemet og for fremtidig bærekraftig skogproduksjon. Et viktig resultat av kartleggingen av genetisk variasjon er at det er like mye variasjon . DNA-et vårt avgjør hvilke genetiske egenskaper som går i arv til neste generasjon. Genene er de delene av DNA-et som oversettes til proteiner og andre viktige molekyler.

Små endringer i baserekkefølgen i arvestoffet ( mutasjoner) over tid fører til genetisk variasjon fra individ til individ innen en art og mellom arter. Lokus er Aschehougs portal for digitale læremidler. Læremidlene på Lokus inneholder interaktive oppgaver og andre læringsressurser for elever, samt undervisningsopplegg og tips for lærere.

Derfor håper jeg vil bli veldig takknemlig om noen svarer på oppgaven, for det er kjempe viktig for meg å få riktig besvarelse. Genetiske endringer som mutasjoner er en viktig drivkraft i evolusjonen. Flaskehalseffekt: nesten alle i en populasjon dør, begge deler gir mindre genetisk variasjon i den nye populasjonen. Hva er genetisk mangfold og hvorfor er dette viktig ? En innføring i de prinsipper som ligger til grunn for en kultivering som ivaretar bestanders genetiske variasjon og egenart. Konkrete råd ved praktisk kultivering.

Selv om det norske artsmangfoldet er forholdsvis beskjedent i global sammenheng, er det ikke mindre viktig å ta vare på. Hvorfor ta vare på naturens mangfold ?