Hvorfor er det så stor interesse for forskning på stamceller

Mange har tro på at stamceller kan gi varig behandling uten bivirkninger, i motsetning til mange av dagens medisiner, som har store bivirkninger som reduserer pasientens livskvalitet. Når et egg befruktes, deler den befruktede eggcellen seg først i to, så i fire, åtte, seksten, og så videre. Stamceller er en unik type celler som er ansvarlige for reparasjon av skade og vedlikehold av vev i kroppen. Forskere håper at stamcellene kan brukes til å kurere stadig flere sykdommer og til å lage nye organer. Men forskning på slike celler har vært omstridt i flere tiår.

Det medisinske fakultet Bufret Lignende 14.

Stamceller finnes i fosteret og mange forskjellige steder i den ferdig utviklede kroppen til mennesker og dyr. Siden stamceller kan gi opphav til forskjellige celletyper, er forskning på stamceller av interesse ut ifra muligheten for bruk i regenerasjon av vev og organer, samt andre typer terapi. Forskere knytter svært store forventninger til disse stamcellene , men det er også ved dette punktet stamcelleforskningen møter størst motstand. Funderud: Konsekvensene for norsk forskning behøver ikke bli så store på kort sikt.

Forskning : Men hvorfor er de embryonale stamcellene så viktige i grunnforskningen? Fagstoff: Stamceller kan hentes fra ulike kilder, men flere av disse, slik som foster, befruktede egg, blastocyster og kreftsvulster er problematiske for. Nyere forskning på omprogrammering av for eksempel hudceller gir nytt håp til stamcelleforskningen.

Hvorfor er det så usunt med palmeolje i maten?

Fagstoff: En celle som ikke er spesialisert, men deler seg og kan gi opphav til nye celletyper, kalles stamcelle. Vi kan også kalle den opphavscelle eller morcelle. Forskning på laverestående organismer har vist at disse utvikler seg fra stamceller som differensieres til vev med spesifikke funksjoner. Samtidig gir det mulighet for både å utvikle og teste effekten av nye medikamenter, og er derfor nå gjenstand for stor interesse hos de store multinasjonale selskapene . Når stamceller isoleres fra den indre cellemassen til blastocysten, betyr det samtidig at spiren til et menneskelig liv slukkes.

Her ligger kjernen til de store kontroversene rundt embryonal stamcelleforskning i verden. Er det tillatelig å utslukke menneskelig liv i forskning som har til hensikt å redde liv? Utviklingen og forskningen innen moderne bioteknologi og genteknologi spenner over et stort område fra stamcelle – forskning og utvikling av. Det samme gjør etiske og filosofiske spørsmål soOverskrider moderne bioteknologi grensen for hva vi anser som ”naturlig”, og er dette i så fall problematisk?

Han forklarer at grunnen til at det er blitt så stor interesse for stamcelleforskningen de siste årene, er at man ser for seg at mennesker kan helbredes for en rekke alvorlige sykdommer. I motsetning til bruk av vanlige legemidler, som . Gå til Forskning på stamceller – Man forsker på stamceller fordi man håper å kunne behandle sykdommer og for å forstå hvordan kroppen fungerer. Det er stor enighet blant fagfolk at forskningen vil lede til behandlinger av flere alvorlige sykdommer . Hva bør vi gjøre med stamcellene ? Hvert sekund dør det ca.

Essay: Om å være den du er. Så lenge vi er friske, blir alle de døde cellene erstattet med nye. Hvordan kan vi forklare dette .

LoFric Primo er årets store kateternyhet. Dette forskning – sområdet kalles gjerne regenerativ medisin. Cellekulturer av stamceller kan også brukes til å . Hvad er en stamcelle , hvordan anvendes de, og hvad er det etiske dilemma omkring stamcelleforskning? Med stamcellernes potentiale er der stor interesse i at forske i dem.

Hvis forskerne finder en. Så her bliver vores grundlæggende værdier udfordret og derfor er det et etisk dilemma. Legen Anthony Atala og kollegene i North Carolina tok en liten bit fra urinblæren til pasienten og dyrket så fram to typer celler til de hadde mange millioner av. En stor fordel med adulte stamceller er at man kan benytte pasientens egne stamceller , noe som innebærer at pasientens immunsystem ikke vil . Anvendelse av befruktet egg for å få barn.

Og så kan man da i tillegg velge ut et egg . Jeg tror ikke at forskning på stamceller fra fødte individer er spesielt kontroversielt. Bruk av stamceller fra fostre og blastocyster, derimot, er det. At celler fra en blastocyst er så omstridte henger nok sammen med at dette betraktes som et befruktet egg, og mange kristne mener som kjent at man får sjel idet eggcellen er. Den globale interessen for denne typen forskning er stor , men så langt er det gjort få kliniske forsøk. I den medisinske litteraturen har det dukket opp noen få, enkeltvise tilfellerapporter om lignende oppbygning av kjevebein, men ingen systematiske studier.

Prosedyren er som følger: Først henter legene på . Det er imidlertid ingen norsk lov som forbyr forskning på stamceller fra aborterte fostre, men det forekommer likevel ikke. Det inneholdt blant annet kritikk mot manglende forskning på den svært alvorlige sykdommen, og manglende oversikt over hvor mange ALS-syke som fins i Norge.