Hvordan blir kulturlandskap til

En bonde ser på landskapet ut fra det han vet om jordbruksdrift og skogpleie, mens andre er mest opptatt av bebyggelsen og hvordan den er plassert. Summen av detaljer og betraktningsmåter ligger innbakt i et kulturlandskap. Vi er svært forskjellige når det gjelder hvilken type landskap som gjør mest inntrykk på oss. Kulturlandskap er landskap som i større eller mindre grad er påvirket av mennesker.

Denne artikkelen handler om ulike typer kulturlandskap i Norge.

Bufret På grunn av dette forsvinner enkelte av naturtypene som er avhengig av menneskelig skjøtsel, og kulturlandskapet blir mindre variert. I dag er det bare rester. Hvordan har det gamle kulturlandskapet blitt til og hvordan bør vi skjøtte det for at det biologiske mangfoldet skal kunne opprettholdes over tid?

Uttrykket er av generell karakter og omfatter både landsbyg by- og industrilandskap. Mellom kulturlandskapet og naturlandskapet finnes ingen helt skarpe grenser. Når bruken og driftsformene endrer seg, må vi gjøre aktive valg og tiltak for å ta vare på verdifulle områder med spesielle, viktige kvaliteter. Norge har ennå mange verdifulle kulturlandskap.

Jordbrukets kulturlandskap kalles gjerne også jordbrukslandskapet.

Kva er kulturlandskap og ope lågland? Omgrepet blir særleg nytta om jordbrukslandskapet. Mange steder er kulturlandskapet i fare. Det er ikke lenger lønnsomt å dyrke små jordflekker, og de får vokse igjen.

Beitingen er sterkt redusert, seterdriften er mange steder nedlagt, og lauving er nesten avskaffet. Alt dette fører til at landskapet vokser igjen. Når det ikke blir beitet eller lauvet, vokser småskogen raskt til.

Menneskers bruk av naturen har gitt ulike kulturlandskap. Bestøving ( pollinering) kan bli redusert hvis ikke villbier, humler og andre bestøvende insekter beholder leveområdene sine. De gamle kulturlandskapene . Dette skyldes først og fremst. Geografen vil kanskje fokusere på det fysiske landsakpet hvor den menneskelige inngripen blir det sentrale, antropologer kan legge vekt på de mentale forestillingene, mens historikere, etnologer og arkeologer vil se både de fysiske former og mentale forestillingene knyttet til kulturlandskapet. Dessverre er dette kulturlandskapet i ferd med å bli borte, og det har store konsekvenser blant annet for pollinerende insekter, som bier.

Last ned skjøtselsheftet vårt og få knallgode tips til hvordan du kan beholde blomsterenga og andre kulturlandskapstyper – og i tillegg bidra til å bevare mangfoldet av blomster og . Hvordan bør du slå enga og hvordan bør dyrene beite for å ta best mulig vare på det artsrike kulturlandskapet ? På denne siden har vi samla faglig funderte råd om hvordan du kan skjøtte kulturlandskapet.

De siste 1årene har landbruket endret seg, og mange typer kulturlandskap står derfor i fare for å bli borte. Gardsanlegg i ulike kulturlandskap. Her fra Jostedalen i Luster kommune.

En av de største utfordringene for bevaring av eldre bygninger er at mange av dem ikke lenger er i bruk. Det er ofte slik at bygninger som er i bruk blir. I dette emnet vil landskapet bli analysert i et kulturelt perspektiv.

Landskapet blir sett som en kontinuerlig prosess. Hovedvekten legges på de skandinaviske landene og på utviklingen av landskap og landskapssyn gjennom de siste to hundre årene. Det skal handle om hvordan landskapet ser ut, hvordan det . Tre illustrasjoner som viser endringer i kulturlandskapet på grunn av gjengroing.

TEMA bioenergiperspektiv. Hvor vil disse ressursene bli tilgjengelige , og hvor store arealer vil gjengroingsskogen dekke? For første gang vil vi kartfeste de avskoga arealene i. Men hvordan skal den nye produksjonen landskap måles og verdsettes?

Hvordan kan de nye, store og moderne driftsbygningene i landbruket tilpasses landskapet de blir en del av? Hva med de gamle bygningene som ikke lenger har sin funksjon, finnes det mulighet for alternativ bruk av disse gamle driftsbygningene? Dermed blir det mye overflatelæring der mange av elevene glemmer hva de har lært etter en kort stund.

Det å bruke kulturlandskapet i samfunnsfagundervisningen tror jeg vil være med på å skape dybdelæring der elevene skjønner og ser konsekvensene av hvordan dagens samfunn påvirker og former landskapet vårt. Et eksempel er hvordan den urørte urskogen huser sopper eller urskogslav som trenger at skogen står urørt i hundrevis og tusenvis av år. Dokumentarserien Levende landskap (program á min) omhandler noen av de store endringene vi ser i norsk kulturlandskap.

Hvordan kan bønder, beitedyr og forskere hindre gjengroing i et landskap som stadig er i endring? Vi skal bli mer selvforsynt, og vi skal produsere mer mat.