Hvilke makt har eu

Kommisjonens viktigste oppgave i maktfordelingen er forslagsretten. Forarbeidene foregår i de ulike fagdepartementene (Directorat General) og forslagene videresendes til EUs lovgivende makt. Håpe på svar, så rask som mulig :- ) takk på forhånd! Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt.

Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.

Dette høres ut som en skoleoppgave, og da er meningen å finne informasjonen . Fagstoff: EUs hovedkvarter ligger i Brussel i Belgia. I tillegg er deler av EU – byråkratiet lagt til Strasbourg i Frankrike og til Luxembourg. Men i tillegg består unionen av fem indre institusjoner, som all virksomhet kretser rundt.

Denne traktaten fastslår de hvilken myndighet de ulike EU organene til en hver tid skal ha, og hvilke saksområder samarbeidet skal omfatte. EU har myndighet til å ta beslutninger i mange viktige saksområder. Denne myndigheten har de fått av medlemsstatene. Beslutningene EU tar er bindene for alle .

Den europeiske union, EU , er en regional samarbeidsorganisasjon i Europa bestående av medlemslan med hovedsete i Brussel. De ulike landene har imidlertid friheter innenfor nasjonal lovgivning til å bestemme hvilke virkemidler de ønsker å benytte seg av for å nå dette målet. DEN EUROPEISKE INTEGRASJONSPROSESSEN. Direktivene angir i de fleste tilfeller mins-. På mange områder har samarbeidet mellom statene kommet så langt at det dreier seg om overnasjonalitet.

Gjennom årene har EU -samarbeidet blitt utvidet med stadig flere land . EU består av en rekke institusjoner. Institusjonenes rollefordeling har endret seg mange ganger. Her kan du lese om maktfordelingen i EU ! EU har innført et indre marked uten grenser og en felles europeisk valuta (euroen). På de fleste felt brukes.

EU er også verdens største. Undertegnede har både sendt hefter, brosjyrer og EU -video til flere EU motstandere og ledere, med ingen tør å ta opp argumentene som ville avsløre hvilke krefter som ligger bak den Europeiske maktblokken. Europaparlamentet lovgivende makt på linje med.

Hvis ikke dette blir gjort, kommer det norske folket til å oppdage sannhetene for seint. Alle argumentene bør fram .

Norges nei til EU har EU mer makt over Norge enn noen gang. Til tross for folkets nei til medlemskap har EU nå, ifølge Nei til EU , mer makt i Norge enn noen gang. En representant fra et land med sterk økonomi, velfungerende administrasjon og politisk stabile forhold står sterkt i de interne diskusjonene. I dag er Unionen ofte splittet mellom land som først og fremst vil ivareta nasjonale interesser. EU har vedtatt å opprette tre tilsynsorganer med besluttende myndighet over aktørene på finansmarkedet, inkludert det norske.

Vårt standpunkt til deltakelse i de nye tilsynsbyråene vil blant annet avhenge av hvilke råd Justisdepartementet gir i sin vurdering, meddeler han. Makten er fortsatt delt, men parlamentarismen endret balansen mellom statsmaktene. Montesquieu fremstilt av Émile Bayard: media Commons. EU har for mye makt over medlemslandene og for liten innflytelse i verden.

På toppmøtet i Brussel har stats- og regjeringssjefer forsøkt å redde euroen og trygge EUs fremtid. Noen land lånte for mye – hvilket har som nødvendig motstykke at andre sparte for mye og lånte ut for mye. EU styres av institusjoner som har fått delegert myndighet av medlemslandene, og er både overnasjonal og mellomstatlig i sin utforming. EUs viktigste institusjoner. Bruk av våpenmakt skulle for fremtiden synes irrasjonelt fordi sammenslutningen ville skape gjensidig avhengighet og solidaritet.

Fellesinstitusjonene skulle . Men etterhvert som jeg lærte mer om internasjonale forhold ble jeg klar over hvilken betydning EU har for både for enkeltland og som konsept. Og siden Norge ikke er EU -medlem, betyr denne delegasjonen av makt at Norge styres av et utall av lover og regler som norske folkevalgte ikke har noen innflytelse over. Ifølge utvalget har Norges begrensede innflytelse krympet betraktelig de siste årene.