Hvem spiser hvem i havet

Til sammen danner disse . I våre farvann lever sild nesten utelukkende av raudåte, men også makrell og kolmule er viktige planktonspisende fiskebestander. Først på nivå finner vi . Som vi har sett ovenfor, er Hvem spiser hva? På denne måten søker de å tallfeste hvor meget de forskjellige . For å kunne besvare disse undersøker forskerne bl.

Markér den tekst, du gerne vil lave en note til. Natur › Island › Havet omkring . Planteplankton utnytter sollyset som energikilde og produserer mat for dyreplanktonet. Eksempel på næringskjede fra havet.

Fisk spiser dyreplankton. Dyreplankton er hovedføde for fiskelarver av lodde, . Dette er noen av dyrene som lever i Arktis. Sett ring rundt dem du mener spiser fisk og finn også ut hva dyrene heter.

Hvor lange næringskjeder kan du lage?

Forskere har godt kjennskap til de fleste artene vi finner, og kun sjelden finner man nye arter. Men det er få arter vi kjenner atferden til, og enda færre som hittil har avslørt sine matvaner. Se våre blodferske filmopptak nedenfor. Vi advarer mot sterke bilder fra sjøedderkoppens brutale fremferd! Hvordan ændrer økosystemet sig i havet omkring Arktis, når varmeelskende fisk flytter længere mod nord?

For at kunne besvare dette spørgsmål har jeg indsamlet viden om, hvem der spiser hvem blandt 2forskellige arter i Barentshavet. Både tang, tare og planteplankton er alger, altså produsenter! Rur er konsument, spiser plankton og annet smått som kommer drivende. Nedbrytere er blant annet ulike krepsdyr, som tanglopper og tanglus, insekter og noen børstemark, som fjæremark.

Andre børstemark kan være rovdyr. Skrevet av gjesteblogger Camilla Svensen, forsker ved Universitetet i Tromsø, Institutt for Arktisk og Marin Biologi. Bildene må ikke brukes uten tillatelse.

Plankton: Du har sikkert hørt om dem, småkrypene i havet som ikke er fisk og som flyter rundt . Varme hav er rikest på arter, kalde farvann kan oppvise størst rikdom på individer, men mot dypet avtar rikdommen, og de største dypene er fattige på liv. Hval spiller en svært viktig rolle i havene, ifølge en ny studie fra USA og Canada. Noen store dyregrupper finnes . Hvalen har fått en ufortjent, opphøyd posisjon, sier norsk forsker.

Ifølge historiske kilder var det for et par hundre år siden så mye fisk i havet at man kunne skyfle dem i land.

Siden steinaldermennesket samlet østers i strandkanten, har vi spist mer fra havet enn det har kunnet bære. Hvorvidt de spiser mest bunndyr eller drivende plankton, varierer mellom vassdragene. Mange fisker formerer seg i ferskvann, men lever mesteparten av voksenlivet i havet. De fleste av artene lever i havet og spiser mest dødt organisk materiale på ulike dyp. Flere arter i slekten Gammarus lever blant tang i fjæra og på . Sjøfugler er supergode til å lukte seg fram til små matbiter i havet.

Derfor skulle man tro at de klarte å lukte forskjell på plastbiter og ordentlig sjøfuglmat. Så enkelt er det dessverre ikke. De lever i Antarktis og Arktis. Krill er et virvel løst dyr som ligner på en liten reke. Dyret hører opprinelig fra storkreps, krepsdyr som er et leddyr.

De er også nederst på lista med næring. Spesielt hval spiser krill. Analyser av stabile isotoper kunne anvendes som grunnlagsdata . Side 25: Hvem spiser hvem i innsjøen?

Det er arter av krill.