Hvem har gjerdeplikt

Hovedregelen er at alle har rett til å sette opp gjerde mot naboen. I enkelte tilfeller kan man kreve at naboen skal være med på å dele kostnadene med gjerdeholdet. For at det skal foreligge gjerdeplikt. Gjerdeplikt og ordning av gjerdehald. Jordskifteoverdommar Magne Reiten.

I mitt arbeid har eg ofte spørsmål om dette, og særleg når hausten nærmar seg og beitedyra i utmark trekker nedover mot grøne og saftige innmarksbeiter, vert både gjerder og naboskap sett . Han har et stort inngjerdet område hvor han vanligvis holder dyrene som er langt unna min eiendom og ikke til sjenanse. Kanskje står det noe i dem om hvem av dere som har gjerdeplikt. Plan- og bygningsloven § 28-har også regler om gjerdeplikt mot veg. Når det er plikt til gjerdehol er hovedregelen at hver av naboene bærer halvparten av kostnadene.

Plikten for en nabo til å delta i finansieringen av gjerde, gjelder altså bare der det foreligger gjerdeplikt. Vil den ene ha et dyrere gjerde enn nødvendig, har han rett til det mot å ta på seg meromkostningene. Driver med melkebruk og sliter med sau på innmarken. Men grunneierlag på den ene siden har dårlige gjerder (der sauebruket er) og på den andre siden er gjerdene helt fjernet.

NSB går også gjennom her og har. Beiterettighet innlegg 20. Ammekuer og gjerde problematikk innlegg 2. Flere resultater fra gardsdrift. Har en nabo som har noen kuer.

Ganger i sommer har det kommet ku på plen. Begge gangene ble det skader i form av spor og møkk på plen. D Hvem sitt ansvar blir det da? Naboeiendom i lovens forstand. Utmarkseier har aldri gjerdeplikt mot hyttetomt i utmark.

Begrunnelse: For å hindre at beitebrukerne skal. Hvem kan fremsette krav overfor naboen etter § 7? Dersom en av naboene ønsker et dyrere gjerde har vedkommende rett til det, men må selv ta ekstrakostnaden utover den rimelige varianten. Bor du i borettslag, bør du lese vedtektene for borettslaget.

Det er ingen slik gjerdeplikt for hytter. De har sannsynligvis egne regler for gjerder . Det finnes utallige regler om gjerder. Offentligrettslige regler og privatrettslige regler.

Regler om gjerdeplikt og om gjerdeforbud. Uttrykket paragrafjungelen oppsto ikke uten grunn. Utgangspunktet følger av § 6: Granne . Nabo A holder husdyr og har frivillig holdt gjerdet gjennom en årrekke mot nabo B sin eiendom. Nabo B sluttet med dyr for år siden og bruker nå eiendommen som feriebolig.

Begge har gjerdeplikt ifølge den gamle avtalen. Selv om gjerdet er opprettholdt frivillig fra nabo A, skal den gamle rettsordningen . Du har alltid rett til å sette opp gjerde mot naboeiendom hvis du betaler gjerdet selv. Men du kan ikke kreve at naboen skal betale noen del av utgiftene, hvis han ikke er forpliktet til det etter reglene om gjerdeplikt. Hvis et nabogjerde vil være til nytte for begge eiendommene hver for seg, . I en annen sak, som også fikk stor mediedekning, var kjendisen Knut Buen lei av at andres sauer ikke respekterte grensene for hans bortfestede hyttetomter. Det var meget omstridt hvem som hadde plikt til å sette opp gjerde.

Som begrunnelse for å kunne pålegge gjerdeplikt , har rettferdighetshensyn vært. Gangen i en jordskiftesak som skal løse gjerde- og beitespørsmål vil typisk være: 1. Har noen gjerdeplikt og i tilfelle hvor. Hvem har hvor stor beiterett hvor”.

Hvilken verdi kan utløses ved å tilrettelegge for beiting? Dei fleste gardar har gjerdeplikt. Mange lover, hovedlova gjerdeloven (Lov om grannegjerde).

Det burde jo være ulovlig at de utfører herverk på din eiendom iallefall, men sauer har ganske mye rettigheter. Hagen vår grenser mot innmarksbeitet til naboen på den. Heime på garden har alle gjerdeplikt mot for eksempel sør, så alle må sjølv påpasse at gjerding frå deira eigendom mot sør er sikker. Ellers kan det vere anna type gjerdeplikt , som at . Grunneierne har selv ansvar for å opprettholde gjerdeplikten. Kommunen har anbefalt bonden å gjerde inn sauene midlertidig til en løsning foreligger, sier Rørbakk.

Rettsfastsettende saker. Klarlegge og fastsette hvem som har.