Hva skjer hvis en art dør ut

Vi kjenner ikke effekten av å utrydde en art. Men for å forstå hva som skjer med fjellreven må en også finne hemmeligheten bak lemensyklusen: at bestanden varierer syklisk med tre–fire år mellom hvert toppår. Vi vet at utslipp av nitrogen i havet påvirker dyrelivet, og derfor vil forskerne vite hva som skjer når ulike arter bukker under for presset. Ofte har det en sosioøkonomisk interesse å finne ut hva det vil bety for fiskeyngel at muslinger forsvinner. Når politikere og miljøforvaltere skal ta beslutninger, trenger de et klart bilde av . Fagstoff: Mennesket er en nykommer her på jorda.

Mange arter har levd her mye lenger enn oss. Hvorfor skulle vi mennesker ha større rett til å leve her på jorda enn de andre artene? Mange mener at alt liv er unikt og har en verdi enten det er til nytte eller til skade for mennesket. Vi mennesker har ikke rett . Hva skjer når arter dør ? Den genetiske variasjonen innenfor en art er en viktig faktor for artens mulighet til å overleve og tilpasse seg miljøendringer. Når vi endrer naturen så mye at arter til slutt dør ut klipper vi av” evolusjonære linjer, som kunne vært råstoff for videre evolusjon.

Arter dør ut – også uten at vi mennesker bidrar eller at kloden blir truffet av en meteor. At arter forsvinner, er en helt naturlig prosess. Men sannsynligheten for at en art dør ut , ikke er tilfeldig, slik som . De er veldig få og det er høy sannsynlighet for at arten kan dø ut. I fjor var det kun én yngling.

Forskeren sier det er viktig for NINA at de varsles når man kommer over døde fjellrever. Vi samler inn de døde revene og obduserer de. Det blir tatt mange prøver hvor vi for eksempel kartlegger sykdommer, hva. Er det så farlig om noe går tapt?

For mye har gått tapt og man regner med at 1av jordas arter forsvinner hver dag, og at mange flere står i faresonen. Til alle tider har arter dødd ut. I dag skjer imidlertid tapet av naturmangfold hundre ganger raskere . Dette er en naturlig prosess. Jeg har studert en god del biologi, sa hun, og det er ganske vanlig for en art å dø ut helt enkelt fordi den overbefolker sine omgivelser.

Tenk deg en koloni av overflatealger . Sykdom og lite ressurser har antageligvis bidratt sterkt til den høye . I geologisk tid registreres det at arter som har levd i tidligere perioder av Jordens historie, senere har forsvunnet. I svært mange tilfeller har artene forsvunnet fullstendig uten å etterlate noen . Naturen lever og er frisk takket være samspillet mellom alle artene som lever i naturen. Uten rovdyr får vi for mange byttedyr, og uten sopp og nedbrytere råtner aldri ting bort. Vi vet ikke alltid hva de enkelte artene betyr for naturen og for økosystemene rundt seg. En utarmet genetikk vil videre øke faren for at populasjoner og arter dør ut når miljøendingene skjer for raskt og blir for store.

Kanskje er det økende tapet av arter i verden i stor grad en effekt av at genetikken innen mange av disse artene ble for lite variert til at artene kunne tilpasse seg endringene i miljøet? Og hva skal til for at en art blir rødlistet? Derfor er det viktig med . Rødlista er utarbeidet av Artsdatabanken i samarbeid med fageksperter. Hver kategori sier noe om hvor høy risiko artene har for å dø ut , hvis de rådende forhold vedvarer. Vurderingene for de fleste.

Vanligvis er det en kombinasjon av flere faktorer som fører til at en art står på Rødlista. Endringer i havmiljøet – hva skjer med naturmangfoldet. Hvordan kan en fremmed art forstyrre et økosystem? Fremmede arter kan konkurrere med noen av artene i økosystemet, slik at de dør ut – eller de kan spise opp arter i økosystemet. NT = Nær truet ( Near Threatened) En art er nær truet når den ikke tilfredsstiller noen av kriteriene for . Hvis det blir veldig få av en art , står den i fare for å dø ut og vi sier den er utrydningstruet.

For oss mennesker virker det som om klimaendringene skjer veldig sakte, men for naturen er forandringene for raske til at dyr og planter klarer å tilpasse seg. De surrer, stikker og irriterer, men uten disse insektene vil vår verden bli dramatisk annerledes. Nye tall fra en ekspertgruppe i Den internasjonale naturvernorganisasjonen, IUCN, som lager den europeiske rødlisten for veps, viser at prosent av våre bie— og humlearter er truet eller nær . Det er vår plikt å lære av dette, og hindre at andre typer neshorn og dyrearter dør ut , skriver The Dodo.

På reservatets nettside kan man adoptere en av de tre sjeldne neshornene, og følge deres siste år av eksistens. Midlene som blir samlet inn vil bli brukt på å pleie Sudan, Najin og Fatu på deres aller .