Hva er primær suksesjon

Dersom det er artene selv som endrer forholdene, kalles det autogen suksesjon. Hva slags vegetasjonstype man får i klimaksfasen kommer an på klimaet og andre vekstbetingelser som næringsinnholdet i jorda. Breen etterlater den seg et område uten planteliv og dyreliv. Ikke lenge etter at isen er borte, vil de første plantene etablere seg, og etter hvert vil flere arter av planter og dyr komme til. Suksesjon er en gradvis endring i økosystemet.

Foreksempel hvis en innsjø går over til å bli en sump eller en myr, vil det være suksesjon.

Vi skiller mellom to hovedtyper suksesjon. Fagstoff: Endringene som skjer gjennom en suksesjon , kan vi dele inn i ulike faser: pionerfasen, konsolideringsfasen og klimaksfasen. Primær suksesjon og sekundær suksesjon.

Fagstoff: I et velutviklet økosystem er det god balanse i forholdet mellom de ulike organismene og i organismenes forhold til naturmiljøet. Over et begrenset tidsrom kan et økosystem derfor oppfattes som en stabil tilstand. Dette gjelder imidlertid ikke i en langsiktig betraktning.

Interaktivitet, Oppgave: Dra dei ulike eksempla på suksesjon til rett kategori. De viktigste årsaker som fører til hverandre er klimatiske faktorer som erosjon, vin brann, og vulkanske aktiviteter. Det finnes imidlertid natur som fortsatt, tusener av år etter at marka eller bunnen ble lagt åpen for primær suksesjon , mangler slike samfunn.

Dette kan skyldes at substratet er hardt, grovkornet, værutsatt eller utsatt for gjentatte forstyrrelser. PS) adresserer først og fremst primærsuksesjonsforløp i . Forskjellen på dem er måten de kommer i gang på. Dette skjer spontant når et nytt miljø oppstår som ikke tidligere har vært bebodd av noen levende organismer, for eksempel når: Nytt land kommer til ved landheving.

Deltaer vokser ut i innsjøer eller . Rekkefølge refererer seg til den økologiske rekkefølgen planter fylle et gitt miljø. De nye endringene gir et livsgrunnlag for andre organismer enn de som levde der fra før av. Eksempler på sekundære suksesjoner er skogbrann eller når . Følge av plante- og dyrearter på en lokalitet gjennom tid. Et plantesamfunn forandres over tid ved at nye arter konkurrerer ut tidligere. Denne endringen kan gå raskt eller langsomt, alt etter planteartenes levetid.

På nydannet mark (f.eks. etter tilbaketrekking av en isbre) finner en primærsuksesjon sted. Det finnes to forskjellige former for suksesjon : primærsuksesjon og sekundærsuksesjon. Når suksesjonen starter på bar bakke kaller vi dette primærsuksesjon.

Sekundærsuksesjon skjer på områder der det . Hvis området har et dyre- og plantesamfunn som utgangspunkt kaller . En gradvis forandring av et økosystem over tid kalles suksesjon. Det er masse å tilføye her om f.

Utviklingsforløpet og endepunktet for forandringen er i hovedsak kjent. Har vi når et plantesamfunn etablerer seg på bar bakke, der det ikke er planter fra før. Det skjer der nytt land blir blottlagt, . Vi har to typer suksesjon , primær og sekundær.

Før brannen var det allerede dannet jord i området. Dersom planter som tidligere har vært i et område er blitt borte kan en ny suksesjon begynne. For eksempel når en isbre trekker seg . Jeg skal ha en muntlig prøve i naturfag og lurer på om noen av dere enkelt kan forklare hva suksesjon er, hvordan det føregår og hva prosessene gjør.