Hva er naturmangfold

I Norge dør arter ut og naturtyper blir borte. Hvorfor mister vi naturmangfold ? Hva skjer når arter dør? Hvordan kan vi stanse tapet av biologisk mangfold?

Det omfatter også biologiske prosesser og økologisk funksjon på ulike nivåer. Elevene må forberede seg for å løse oppdraget.

Naturen gir oss produkter . De skal undre seg over hva som menes med naturmangfold gjennom å sortere ulike bilder, gjøre ruteanalyse og diskutere en grubletegning. Dette er aktiviteter der elevene aktiverer egne forkunnskaper og får en begynnende forståelse for hva naturmangfold er og hvorfor det . Denne infofilmen gir en intro til temaet. Vi vet ikke alltid hva de enkelte artene betyr for naturen og for økosystemene rundt seg. Før eller siden vil man ta ut for mange, og det hele kan rase sammen.

Norge er et langstrakt og variert lan og både kysten og høyfjellene våre er spesielle i europeisk sammenheng. Nedbygging, oppstykking og gjengroing av naturområder er i dag den viktigste grunnen. Og hvordan kan vi forhindre at at arter forsvinner og økosystemer ødelegges?

Norsk bistand til naturmangfold går både direkte via utviklingsland (bilateralt) og gjennom internasjonale organisasjoner og institusjoner (multilateralt). Norads arbeid med naturmangfold er de siste årene dreid fra vern, og i retning av bærekraftig bruk av naturen. De største tiltakene er innen . Variasjonen av naturtyper og landskap skal opprettholdes. Biologisk mangfol landskapsmessig mangfold og geologisk mangfold som ikke i det alt vesentlige er et resultat av menneskers påvirkning benevnes naturmangfold. Biologisk mangfold Mangfold av arter (dyr og planter), naturtyper og økosystem Landskapsmessig mangfold Med landskap menes større . Kan dere også legge til noen gode lenker (utenom ) hvor det står mye om naturmangfold.

Animationsfilm laget för Sabima. Jenny Jordahl på Illustration ! I hvilke saker må det gjøres en utredning av naturmangfold ? Nml § – Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstan samt effekten av påvirkninger. Med bærekraftig forvaltning menes at naturressurser skal brukes og forvaltes på en slik måte at det er mulig å ta vare på og sikre det biologiske mangfoldets utviklingsmuligheter. For å kunne ta vare på naturmangfoldet , må vi først vite hvilke naturverdier vi har og hvordan ulike . Handlingsplanen for naturmangfold lover for lite. Vi må også få svar på hvordan utviklingen for disse naturgodene har vært, og hva vi forventer fremover.

Målet i saken og tilhørende plan om naturmangfold er å beskrive hva kommunen gjør innen temaet naturmangfold i dag, foreslå tiltak som sikrer ivaretakelse av naturmangfoldet i kommune. Det skal være en enhetlig og effektiv håndtering av saker som berører naturmangfoldet.