Hva er naturlandskap

Enkelte legger en mer restriktiv definisjon til grunn og lar begrepet stå for landskap som er totalt upåvirket av inngrep i enhver form. Det kan være inngrep eller spor av inngrep, men økosystemet er lite endret. Man bruker også naturlandskap når det er de naturlige prosessene i landskapet man vil fokusere på. Behov og ønsker – hva har du lært?

Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden. Landskapet forandres hele tida av naturkreftene og inngrep fra mennesker.

Et landskap som er formet av naturkreftene, kalles et. Men norsk natur har i løpet av de siste hundre årene blitt utsatt for kraftig økt press i form av menneskelige inngrep og påvirkning. For drøyt hundre år siden kunne omtrent halvparten av vår natur kunne betegnes som villmarkspreget (dvs. mer enn kilometer fra tyngre tekniske inngrep). I dag er det i underkant av prosent . Landskap i denne sammenhengen omfatter både natur – og kulturlandskapet.

Ofte forbinner vi landskap med noe som er estetisk vakkert ( læren om det vakre). Kulturlandskapet – jotdbtukdlsndskap, bylandskap og industrilandskap. Naturlandskapet i Norge ble formet i .

Hei : ) er det noen som har en kort, bra og liten tekst som sier hva Kultur og naturlandskap er? I Norge finnes det snart ikke natur som ikke er merket av menneskelig aktivitet. Kraftlinjer, anleggsveier, landbruk, turiststier, alpinanlegg, hyttebygging, skogplanting og friluftsliv er noen av mange faktorer som er med på å fortrenge den ville naturen. Det nordiske naturlandskapet skiller seg fra resten av Europa, med adskillig mer skog, fjell og utmark, og det er viktig med kunnskap om det nordiske landskapets særpreg. Strandeng og kystlynghei i Hvaler.

Og hva er vel bedre enn å kjenne forskningspartnerne fra før av? På tur blir alle gode venner. Det er en vanlig oppfatning at Norge har mange og store sammenhengende områder med tilnærmet urørt natur. Virkeligheten er at det finnes langt mindre urørt natur i dag enn for bare noen tiår siden.

Natur uten tyngre inngrep er under stadig press. Det har konsekvenser for den nasjonale kulturarven og . Hovedmålet med å opprette verneområder er å sikre et representativt utvalg av Norges naturtyper og landskap for kommende generasjoner. Vern skal også bidra til å sikre områder av spesiell verdi for. Den mest påaktede landskapstypen er naturligvis jordbrukslandskapet. Det opprinnelige landskapet var et rent naturlandskap , formet av naturprosesser.

I dag finnes det knapt rene naturlandskap igjen her i landet. Byplanleggere står overfor et sammensatt planleggingsproblem, hva skal bevares, hva skal bygger videre på, hva bør rives.

Det skal likevel påpekes at alle kvaliteter ikke kan oppnås samtidig og at tilrettelegging kan føre til konflikt med ”gammel natur ”og dyreliv. På tross av denne vanskeligheten, som har fått flere kommuner til å gi opp å formulere arealnormer, så finnes det arealnormer for hva brukerne skal kunne oppleve i f. Anders,Emil og Per Vi fikk en oppg. Vi bestemte oss tidlig at vi skal bli ferdig i god tid før fristen, så dette gikk greit for seg.

Jeg mener vi har fått mye ut av denne oppgaven. Det var mye lærerikt å hente fra boken, .