Hva er naturens mangfold

Biologisk mangfold eller biodiversitet er summen av artsmangfold , genetisk mangfold og økologisk mangfold i et område. Trusler mot det biologiske. Kartlegging av biologiske.

Bufret Lignende Naturmangfold. I Norge har vi mye natur , men over 1arter har blitt utryddet de siste 2årene. Naturmangfold (også kalt biologisk mangfold , biomangfold eller biodiversitet) er summen av .

Som oftest viser biologisk mangfold til antall arter, men det kan også vise til genetisk mangfold. Artsmangfoldet angir antall arter i et område, samt hvordan antallet individer fordeler seg på de artene som finnes i . Det å sikre bevaringen av dette livets bibliotek er derfor den viktigste livsforsikringen vi kan investere i. WWF jobber med bevaring av biologisk mangfold gjennom alle sine programmer ved å arbeide for vern og bærekraftig forvaltning av natur. Like viktig som opprettholdelsen av selve . Definisjon: Det finnes ingen standard definisjon for hva biologisk mangfold er, men det kan kort forklares som. Fagstoff: Bevaring av økologisk mangfold skjer ut fra etiske, estetiske, økologiske og direkte nyttehensyn. Naturens mangfold er nesten uten grenser.

Fra encellede vesener til hvaler på flere hundre tonn.

Her finnes fugler og fisker i alle fasonger. Duftende, fargerike blomster, summende, stikkende insekter og en hærskare av bakterier, sopp og mikroorganismer. Mennesket deler jordkloden med millioner av andre arter.

Rapporten slår også fast at det er verdens fattige som taper mest når naturens mangfold blir mindre og mindre. Nettopp ved å være bevisst en slik verdi vil vi også kunne se hva vi faktisk står i fare for å tape hvis vi ikke snur denne negative trenden og stanser tapet av naturmangfold. For å beskrive variasjonen i naturen brukes ofte uttrykket biologisk mangfold.

Hva er biologisk mangfold. Begrepet viser til den store bredden, antallet og variasjonen i naturtyper, arter og arveanlegg. Mangfoldet i naturen representerer store verdier, men så langt har vi bare oppdaget rundt millioner arter på . Konvensjonen om biologisk mangfold (CBD) er en global avtale som har som mål at vi skal ta vare på det biologiske mangfoldet og bruke biologiske ressurser på en bærekraftig og rettferdig måte.

I alt 1land og EU har signert avtalen. Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og. I forskriften kan det gis bestemmelser om hva som alene eller sammen med andre tiltak kan endre landskapets særpreg eller karakter vesentlig, om . Vestfold har en rik og variert natur, og et mangfold av landskaps- og naturtyper med mange sjeldne og truede arter. Store områder er presset av økt menneskelig aktivitet.

Landbruket er også i sterk endring, med store følger for natur og landskap. Planlegging etter plan- og bygningsloven . Dette inkluderer all variasjonen av naturtyper, dyr, planter og andre livsformer på jorda.

Det er vanlig å dele det biologiske mangfoldet i tre nivåer: genetisk mangfold , artsmangfold og økosystem- mangfold. Artene lever i økosystemene, og de er derfor avhengig av at økosystemene finnes og er store nok. Tapet av naturens sorter, arter og naturtyper koster 4milliarder kroner året. Hvorfor driver vi miljøvern?

Mandag vedtok EU-ministrene et ambisiøst mål for biologisk mangfold.