Hva er krakking

Det omfatter alle petrokjemiske prosesser der formålet er å omforme store molekyler til mindre molekyler. Dette foregår ved termisk krakking , katalytisk krakking eller katalytisk hydrokrakking. Tung olje med store molekyler varmes . Krakking i et oljeraffineri. Hva menes med krakking av hydrokarboner ? Utskifting av rør i Solfallsveien ved å blokke ut de gamle, også kalt krakking.

De letteste oljefraksjonene (5-karbonatomer i kjeden) brukes som drivstoff til biler og fly. Man kutter hydrokarbonmolekylet i små biter. Hvor stammer energien i fossile brensel fra? Denne prosessen kalles for krakking.

Solen først og fremst, men plantene gjør sollys og COom . Forklar hva som skjer og hvorfor det skjer. Vi bygger hydrokarboner. KRAKKING : I et oljeraffineri destilleres råoljen.

For å få flere lette bestanddeler deles molekyler opp gjennom krakking av råoljen. Elektrolyse er en betegnelse på prosesser der vi bruker elektrisk energi for å få kjemiske reaksjoner til å skje som ellers ikke ville skje. Den tilførte elektriske energien blir omgjort til kjemisk energi. Det finnes flere forskjellige varianter av elektrolyse, for eksempel smelteelektrolyse og elektrolyse av vannløsninger. Dobbeltbindinger består av to elektronpar.

Mange polymerer går sammen og danner en monomer . Utstyrsliste Fremgangsmåte Hva skjedde? Resultat og observasjoner. Drøfting og eventuelle feilkilder.

Hensikt Hensikten med forsøket var å utføre krakking av parafinolje. Hypoteser 1) Ettersom krakking ”klipper opp” . Råoljen blir ikke bare til olje. Ved krakking -dannes eten og propen.

Disse kjemikaliene brukes i produksjon av: -plast -sprengstoff -lim -tekstiler. Destillasjonstårn Fraksjoner og behandling av disse. Spørsmål til Olje og Gass. Hva er oppbygningen til et oljefelt?

Når ble det første funnet av olje gjort i Norge? Ikke riktig denne gangen! Løs kryssordet der løsningsordet er KARBON Helt riktig ! Finn kjemiordene fra organisk kjemi, og forklar hva de står for Flott! Flytt ordene til riktig plass i teksten Alkaner kan omdannes til andre stoffgrupper. Alkener kan framstilles ved krakking av alkaner.

Spurt av amanaset in Naturfag. Ved å knuse og bryte ned molekylene under bestemt trykk og temperatur ( krakking ) kan man lage nesten utallige produkter med olje som råstoff. Raffinering Olje og gass består av en rekke delstoffer. De blir skilt fra hverandre, først ved en oppvarmingsprosess, deretter ved avkjøling, i et raffineri. Man varmer oljen opp til ca.

Learn faster with spaced repetition.