Hva er kostra

Rapporteringen skjer elektronisk . Det er i praksis en database fylt av tall som forteller om kommuner og fylkeskommuners virksomhet. Offentlig sektor Bufret Lignende 16. Her finner du også en rekke dokumentasjonsnotater.

Veiledningen behandler hele rapporteringsprosessen fra de første forberedelser, gjennom selve rapporteringen og evalueringen til slutt. Den legger vekt på å vise hva som kan gjøres av kvalitets- sikring underveis for å sikre et .

Rett tiltak til rett tid – Årshjulet. IOP og halvårsrapport er også kommunikasjon og prosess. Det er samanheng mellom dokumenta ): ”frå ulik ståstad til same sentrum (elev)”. Sier mye om produktiviteten, lite om etterspørselen De ordinære tallene sier lite eller ingenting om kvaliteten.

Dette vil være ureviderte tall. KOmmune-STat-RApportering Foreløpige tall 15. Publisering av korrigerte nøkkeltall skjer 15. Når Journalen sammenligner svarene fra kommunene med hva de har innrapportert til Kostra , er det store forskjeller i resultatene.

Hva med nøkkeltall for renhold?

Nøkkeltall må lages lokalt i kommunene. NKF- temahefte Nøkkeltall for renhold i kommunale bygg” – med mal for nøkkeltall. Det publiseres mange nøkkeltall på området, og det er også en del endringer i hva slags tall som publiseres fra år til år. Pleie- og omsorgstjenestene i kommunene er også omfattende, og dekker mange forskjellige behov hos brukerne. KOSTRA gir ikke nøkkeltall for renhold.

Disse faktorene medfører at. Kursdokumentasjon: Presentasjoner og kurskompendium. Noen mye brukte definisjoner. Hvilke typer av data finnes. UU, vernet bebyggelse, strandsone,.

Tilsynsaktivitet og oppfølging av . Revisors vurderinger og konklusjoner. Koordinator og individuell plan omtaler vi som koordinerte tjenester. Det er koordinerende enhet som vurderer hvem som ut fra helse- og omsorgstjenesteloven har rett på å få oppnevnt en koordinator, og få utarbeidet en individuell plan.

Hva er koordinator og individuell plan?