Hva er eutrofiering

Naturlig eutrofiering skyldes lagring av næringssalter i innsjøens sedimenter, og en senere tilbakeføring av disse til vannet i innsjøen. Et av de viktigste stoffene er fosfor som, på grunn av sin sparsomme forekomst i naturen, ofte begrenser den organiske produksjonen i ferskvann. Mange av de forurensende stoffene kan brukes som næringssalter av planteplankton. Store utslipp av næringssalter kan føre til en eksplosiv vekst av planteplankton, og slike store algeoppblomstringer kan gi flere uønskede effekter.

Selv om eutrofiering er en naturlig prosess, når det er akselerert det er et problem for bekymring. Mange menneskelige aktiviteter har ført til utbredt eutrofiering i elver, bekker, innsjøer og hav over hele verden. Hvis venstre ukontrollert, blir eutrofiering. Tilstandsvariabelen eutrofiering (7EU) omfatter menneskebetingete ( antropogene) tilførsler av viktige plantenæringsstoffer (nitrogen og fosfor) til vann, jord og luft, som kommer i tillegg til tilførsler via naturlige prosesser (forvitring, utvasking og stoffsirkulasjon), og de effektene disse tilførslene har på artssammensetningen. Overgjødsling ( eutrofiering ). At en innsjø blir overgjødslet skyldes forhøyede tilførsler av næringssalter som fosfor og nitrogen.

Eutrofi betyr næringsrik. Dette fører til økt produksjon av organisk materiale. Når dette dør, synker det ned til bunnområdene og brytes ned på en slik måte at oksygenet i bunnvannet . Prosjektet skal finne ut hvordan landets kommuner best mulig kan forberede seg på konsekvenser av ekstremvær som følge av klimaendringer. Innholdet av viktige næringsstoffer i vannet er avgjørende for hva slags plante- og dyresamfunn som finnes i våtmarksområdet.

Områdene deles gjerne inn i tre kategorier: Næringsfattige (oligotrofe), Næringsrike (eutrofe), og. Myrvann med mye oppløst organisk stoff (dystrofe). I grunne hav med liten utveksling har eutrofiering vist seg å være et problem. Problemet har vist seg størst der nedbørfeltet har store jordbruksarealer som drives intensivt, som tilfellet er rundt Nordsjøen.

Her bringer elvene store mengder nitrogen og fosfor ut i Nordsjøen. I saltvann har tilførsler av nitrogen størst betydning, . Vi ser en økende tendens til at de store sjøene nå har mer alger i våte år, . Mengden nitrogen som regner ned over de mest utsatte områdene av Norge, det vil si Sørvestlandet, er nesten ganger høyere enn det de antas å ha vært i før- industriell tid. Variabler og kriterier for vurdering av eutrofistatus. Virkning av næringssalter på struktur og funksjon til det planktoniske økosystemet. Såkalt eutrofiering , økt planteproduksjon som følge av økt tilførsel av næringssalter, ses på som den største trusselen mot livet i Østersjøen.

Også klimaendringer truer det maritime miljøet, ifølge en fersk studie. Kjensmo har (i dette nr.) redegjort for hva som menes med naturlig og påtvunget eutrofiering. Eldre data viser at disse innsjøene for få tiår siden var av typisk oligotrof natur.

Den økte planktonpro- duksjonen er et . Det er riktig som du skriver at eutrofiering til en viss grad kan øke variasjonen i fuglelivet ved et vann. Programmene inneholder beskrivelser av formålet med overvåkingen, beskrivelser av hva overvåkingen omfatter og en beskrivelse av de metoder og arter som skal .