Hva er et verneområde

I dag vernes natur etter et sett kategorier. Hvilken kategori avgjøres av hva som skal vernes, hvor det befinner seg og hvor strengt vern en vil ha. Vernekategoriene er nasjonalpark, landskapsvernområde, naturreservat, biotopvernområde og marint verneområde.

I verneområdene kan du oppleve planter, fugler, dyr og kulturminner, og du kan plukke bær og sopp. I en del av områdene er det tilrettelagt for friluftsliv, med blant annet merkete stier, fugletårn og informasjonsskilt. I nasjonalparker og landskapsvernområder er det ofte mulighet for overnatting i betjente eller .

Miljødirektoratet, fylkesmennene og Sysselmannen på Svalbard har ansvaret for å gjennomføre vernearbeidet med utgangspunkt i naturmangfoldloven og svalbardmiljøloven. Norge har til sammen ca. Verneområdene har ulik vernestatus. De kan være biosfærereservater, . Normalt er det forbud mot bygging, virksomhet, motorferdsel, camping, og periodevis ferdsel (f.eks hekkesesong). Biotopvernområde – § – strengt vern av biotopet til en art.

Marint verneområde – § – middels . Dette er en middels streng verneform. Hva som er grunnen til at områder vernes, varierer med hvilke verneverdier som finnes og hvilke områder som er truet.

Hvilke regler som gjelder for de vernede områdene varierer også ut fra hvilke verdier som skal tas vare på og . På denne siden har vi samlet informasjon om de statlige verneområdene som Fylkesmannen forvalter. Siden er ment å være til hjelp for deg som søker informasjon om hva et verneområde er, hvordan et verneområde blir forvaltet og hvordan vi kan bruke verneområder. Du finner også informasjon om områder som kan bli . Vern av områder sikrer en del av vår naturarv.

Naturreservater, nasjonalparker og andre verneområder bidrar til å sikre naturverdier og bevare områder av internasjonal, nasjonal og regional verdi. I sommer kan du si oss hva du mener i en brukerundersøkelse om turområder på Stonglandet. På Miljødirektoratet sine nettsider kan du lese mer om hva du kan gjøre og ikke i et verneområde. Naturbase finne en oversikt over alle verneområder , hvor hvert områdes verneforskrift er lenket opp. Det er her Europas sørligste villreinstamme holder til.

Forvaltning av verneområder og nasjonalparker – Fylkesmannen. Det er svært viktig å skille mellom dem i planen. Slik blir det også tydelig hva. Kongen i statsråd vedtok 12.

Ni foreslåtte verneområder i Oslomarka opprettes ikke som naturreservater i denne omgangen, fordi statsråden ønsker mer dialog med brukerinteressene. Hauktjern friluftslivsområde. Naturfaglig evaluering av norske verneområder. Erik Framsta Terje Blindheim, Lars Eriksta Per.

Gustav Thingsta Svein-Erik Sloreid.

Det er følgelig ikke denne evalueringens oppgave å vurdere hva slags prosesser som har ledet fram til dagens verneområder , og hvor- dan disse ev. Vern skal også bidra til å sikre områder av spesiell verdi for.