Husmenn definisjon

Stedet der husmannen bor med sin familie kalles for en . En husmann hadde i regelen selvstendig husstand. Plassen var ikke særskilt matrikulert og utgjorde ingen skyldsatt eiendom, men inngikk som en del av en gård. Alle som var definert som husmenn kunne i prinsippet pålegges arbeidsplikt.

Arbeidshusmannen var pålagt å arbeide en bestemt mengde for leie av plassen. Arbeidsplikten kunne være regulert på ulike måter, enten som et bestemt antall dager eller en bestemt mengde utført arbei for eksempel X antall . Mot slutten av middelalderen forekommer også husmann i betydningen rydningsmann. Definisjon av husmann i Online Dictionary.

Norsk oversettelse av husmann. Oversettelser av husmann. Informasjon om husmann i gratis engelsk online ordbok og leksikon. Husmennene var den største gruppen eiendomsløse i bondesamfunnet. De leide husmannsplass av en gårdbruker, med eller uten jord til.

Det var to hovedårsaker til framveksten av husmannsvesenet. Ser i Folketellingene at noen er husmenn med jord andre bare husmenn. Kan det tenkes at en person som fikk en jordlapp tinglyst, kan ha betalt denne med arbeidsplikt som husmann ? Nei, ein husmann med jord hadde pr definisjon ikkje tinglyst skøyte, da ville han vore sjølveigar. Hva menes med stransiddere m. Flere resultater fra forum.

Og hvordan fortonet en husmannsfamilies liv seg? Husmann eller Inderst – Arkiv innlegg 26. Historikerne har fremholdt at som sosial betegnelse er husmann svært upresis og kan dekke en svært heterogen kategori. Den konven- sjonelle historiefaglige husmannsdefinisjonen rommer tre hovedledd.

Eiker og de andre flatbygdene på Østlandet var nok det området der husmannsvesenet fikk aller størst utbredelse, og innenfor Eikers grenser finner vi manbge varianter – det var husmenn med jord og jordløse strandsittere, bygselshusmenn og arbeidshusmenn. Setningseksempler med husmann , oversettelse minne. Fant setninger matching frasen husmann. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrollert. Forholda for husmenn kunne variere frå bygd til byg men på Austlandet var.

I takt med befolkningsauken steig talet på husmenn. Motseiinga er berre tilsynelatande. Held vi oss til definisjonen , er ein husmann ein som brukar tomt eller jord som ikkje er matrikulert som eiga eining.

Eigarskap vert noko anna. Den vanlege oppfatninga (kanskje også det vanlegaste, statistisk sett) er at husmannen leiger av bonden som også eig garden. Det hang sammen med de levekårene som rådde i nord.

I det gamle standssamfunnet var forholdet mellom – og innanfor – grupper av menneske regulert av. Man sier gjerne at husmannen tilhører den gruppa vi kaller småkårsfolk eller undersjiktet i det gamle bondesamfunnet. Her blir husmannsvesenet definert , med utgangspunkt i historikarar sine forklaringar på kva slags kriteria som ligg i dette omgrepet, og i kva slags historisk kontekst det oppstod i. Sentralt her er den juridiske definisjonen av husmannen.

Likeså skjedde gårdsmannsdåp ofte med husmannsfaddere. Men samtidig betyr det ikke at disse relasjonene var like gode overalt. Forholdene mellom husmenn og gårdmenn defineres forskjellig fra intervju til intervju, og vi kan finne både.

Sandnes sier at det sannsynligvis fantes endel husmenn eller kotkarer uten jordveg allerede før Svartedauen.