Husdyrregisteret småfe

Registrering av dyrehold med småfe. For dyrehold med småfe plikter dyreholder å rapportere opplysninger om dyreholdet til Mattilsynet,blant annet opplysninger om dyreholdets produsentnummer, adresse og geografiske koordinater, dyreholders navn og adresse, dyreart og produksjonsform. Det er forbud mot å flytte småfe over fylkesgrensen.

Videre er det er forbudt å flytte hunndyr av sau. Småfebesetninger deles inn i fem ulike klasser avhengig av hvor lenge besetningen har vært overvåket. Besetninger i den høyeste klasse (5) har best overvåkningsstatus for TSE. Se egne veiledere om dette . Storfeprodusenter har plikt til å rapportere inn alle hendelser. Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden.

Storfebønder som ikke melder inn opplysninger til husdyrregistret innen sju dager må være forberedt på tilsynsbesøk av Mattilsynet før de slipper dyra på beite i år, sier Marianne Engelsgjer som leder . Denne plikten gjelder ikke for svin, lama og oppdrettshjort som holdes som kjæledyr i dyrehold som utelukkende holder kjæledyr. Hver gang småfe overføres til et nytt dyre- hold i Norge, skal det merkes med et hvitt øremerke (senest sju dager etter ankomst). Helsetjenesten for geit. Den som mottar dyret har ansvaret for dette. Her kan det søkast dispensasjonar for overføring av småfe , sendast melding om flytting av småfe og svin, meldast om mistanke om smittsam sjukdom mm.

Småfe som innføres til Norge fra tredjelan skal merkes med to lakserøde øremerker senest sju dager etter innførsel. Du er sjølv ansvarleg for å gje rette opplysningar til Mattilsynet fortløpande. For småfe er det også krav om årleg rapportering av tal dyr per 1. Husdyrregisteret og Mattilsynets skjematjenester. Det er viktig å legge opp til gode rutiner for å . For produsenter som søker om produksjonstilskudd for småfe , dekkes rapporteringen via denne søknaden.

Forskrift om sporbarhet og merking av storfe og storfekjøtt mv. Småfe : Regelverket for sporbarhet av småfe stiller krav om at dyrehold med småfe skal føre en dyreholdjournal (driftsenhetsregister) Dyreholdjournalen skal være . For produsentar som søkjer om produksjonstilskot for småfe , blir rapporteringa dekt via denne søknaden. Storfe: Regelverket for sporing av storfe stiller krav om at dyrehald med storfe skal føra eit driftseiningsregister (dyrehaldjournal). Matloven stiller sporingskrav for både storfe og småfe i Norge.

Hvis det skulle blir et utbrudd av en alvorlig smittsom dyresykdom eller sykdom hos mennesker som kan smitte gjennom maten, . Ifølge Mattilsynet var øremerkene synlig på dyr. Også på disse bildene kom Mattilsynet over urovekkende forhold: dyr var ikke sporbare i husdyrregisteret. Ett dyr hadde øremerke til en sau.

To dyr hadde øremerker som sto oppført som slettet og ubrukt i husdyrregisteret. Sju dyr hadde øremerker som . Merk at dersom du har søkt produksjonstilskudd skal du ikke rapportere inn selv. Transportdokument for småfe og svin. Følgende hendelser skal rapporteres:. Erstatningsmerker kan ha håndskrevne individnummer.

Når sauer overføres til nye dyrehold merkes de straks med et hvitt øremerke. Småfe som importeres fra utlandet merkes med lakserøde øremerker, ett for dyr fra EØS land og to merker for dyr utenfra .