Handyrloven

I medhold av § i lov av 6. Vidare er det forbode å la verar og geitebukkar som er fødde seinare enn fastsett i første stykket eller i vedtekt etter § gå på slikt beite lengre enn til oktober. Landbruksdepartementet følgende: Forbudet i § i lov av 6. Forboda gjeld ikkje beite på særskilt område der verar og bukkar blir haldne for seg, såframt området er forsvarleg inngjerda eller dyra er under forsvarleg tilsyn. Men intensjonen bak loven er nok mere å hindre uønsket bedekning enn faremomentet for mennesker, ser det ut til.

Håper du er den rette til å svare på dette.

Den såkalte handyrloven går først og fremst ut på at det ikke er lov til å la hanndyr gå sammen med andres sauer, geiter, hopper eller kyr. Det vil imidlertid ikke bli gått nærmere inn på denne loven her. Beiteloven § første punktum. Med utgangspunkt i budsjettforeleggene (St. prp. nr. ), de kgl.

Andre steder derimot synes kurser i hov- og klauvpleie å ha samlet bra interesse. Og særlig går det jo bedre i de få distriktene hvor man nå har fått fast hovslager. Det går smått med at den snart år gamle handyrloven skal bli respektert. I lokalprogrammet Minneliste for jordbrukere .

Lov om kåring av avishingster m v. Annet om avisarbei avisstasjoner. Ervervsmessig husdyrhold (husdyrkonsesjonsloven). Avisforeninger, avislag.

Oversikt over sau- og geitetallet i . Framskritt i geitavlen var avhengig av at det ikke gikk bukker fritt på beite med geitene. Viltnemnda, fredning, skuddpremie, laksetrapper. Piggtrådgjerde, bærplukking, hagebruk, jordskiftesak, diverse tilskott, jordbruks- og skogbrukstellinger, handyrloven , konsesjon . Kg, mens deres Foderverdi sammenlignet med Handelsvarer kan sættes til à Øre pr. Utdrag av en artikkel i Norden nr. Den gjelder for handyr på heiene, men ikke for handyr på veiene.

Myndighet etter § blir delegert til formannskapet. Lokale forskrifter om lukningstider for utsalgssteder, etter lov om åpningstid for utsalgssteder av 26. Tilleggsskatt på større inntekter.

Fredning av saltvannsfisk. Jeg slapp å holde dyr inne i påvente av inseminør, og jeg følte meg sikker på at oksen jeg avlet på var en jeg Visste noe om. Til slutt vil jeg bare minne om handyrloven , som regulerer hvor store okser som kan slippes løs, og at det slettes ikke er alle som.