Grader sirkel

En grad er en enhet for måling av en vinkel i planet. Grader symboliseres med °. En vinkel på én grad tilsvarer ⁄3av en full sirkel. Tallet 3ble antagelig valgt fordi det er delelig med forskjellige positive heltall, inkludert alle heltall fra til unntatt 7. Dette gjorde det enkelt å dele inn sirkelen i .

Vi betrakter ¼ av sirkelen. Noen alminnelige begreper som brukes om vinkler. En periferivinkel = halvparten av sirkelbuen den spenner over. Det vil si at hvis man tegner en linje fra sentrum til periferien, og deretter en linje 3grader fra denne, vil man ende opp på samme linje.

Ofte velger man en linje som man alltid regner vinkler ut ifra, så man enklere kan definere nye vinkler. Man kan også regne med negative grader i en sirkel. Når man har valgt en startlinje, .

Noen ganger mener vi sirkelflaten når vi sier sirkel. For eksempel er det helt vanlig å snakke om arealet til en sirkel. Selve kurven som danner sirkelen , kalles da periferien. Det er noen viktige begreper . Finn omkretsen i en sirkel med radius cm. Den mest brukte måleenheten er grader.

Den andre måleenheten er radianer, men det lærer man først. Et annet problem er variasjon i inndeling av sirkelen. De fleste av oss har lært at en rett vinkel er grader og sirkelen derved 3grader. Noen har funnet ut at det er enklere med en rett vinkel på 1gon, (nygrader) de har da en sirkel på 4gon.

Har du arealet på en sirkel og lurer på omkrets eller diameter? Kanskje du har omkretsen eller diameteren? Geometri omfatter studiet av former, størrelser, posisjoner og egenskaper plass. Det studerer dimensjoner og symmetri i mønstre som de som finnes i faste stoffer, polygoner, og sirkelen.

Vi har vist at omkretsen O, av en sirkel er gitt ved: der r er radius i sirkelen. Arealet av en sirkel er gitt ved: Arealet av en sirkelsektor er gitt ved: La oss tenke oss at vi tegner en .

En sirkel har en radius, diameter , og en . Absolutt vinkelmål og radianer. Fram til nå har vi målt vinkelstørrelser i grader. I mange situasjoner er det mer hensiktsmessig å måle vinkler ved såkalt absolutt vinkelmål.

Vi sier at vi måler vinklene i radianer. Vi slår en sirkel med sentrum i toppunktet til vinkel v. Du tenker kanskje at en sirkel burde ha 1grader , ettersom vi i matematikken vanligvis bruker titallssystemet. Vi har gradsystemet fra mennesker som studerte Sola for tusenvis av år siden. Sola rundt 3dager å fullføre bevegelsene over himmelen. Kopioriginal – Geometrimemory.

Degree ( grader ): Hvis D eller DEG vises på displayet, betyr det at den gjeldende vinkelmodusen er Degree ( grader ). Det følgende viser en beregning som bruker grader. Radian (radianer): Hvis R eller RAD vises på displayet, betyr det . Vi valgte et punkt på sirkellinjen og tegnet nye sirkler rundt hele. En hel sirkel er 3grader.

Og når vi delte 3grader på. Vi farget de forskjellige områdene med forskjellige farger. Det vi lærte her om at radius i en sirkel går seks ganger . Technogym Easy Line Circuit Training. Utholdende styrke – og kondisjonstrening basert på intervaller styrt av lys som signaliserer når et intervall er ferdig og når neste begynner. Kondisjons stasjenene mellom hvert styrkeapparat foregår på en lav stepkasse.

Du bestemmer selv din egen intensitet. Vi vet at trekanten ABC har vinkelsum 1grader. Det betyr at vinkel ACB er like stor som de to .