Globale utfordringer miljø

En av de største utfordringene det internasjonale samfunnet står overfor i dag, er de globale miljøproblemene. Men interessen for miljøvern er ganske ny. Omfang: samlinger, hver på timer.

Målgruppe: Ungdom og voksne med norsk eller annen kulturbakgrunn. Mål: Å stimulere til større interesse for felles globale ( og lokale) utfordringer, øke kunnskapen om disse, og å foreslå konkrete handlingsalternativer. Tema: Felles globale utfordringer.

Det finnes mange miljøproblemer som er globale. Det globale miljøproblemet som er mest prekært er klimaendringene, eller den menneskeskapte . Fagstoff: Alle barn på jorda kan få det som de to på dette bildet, hvis vi bare blir enige om hvordan vi skal fordele godene. Det er imidlertid ikke enkelt, og verre blir det når ressursene minker, og vi blir flere og flere. I dette kapitlet beskrives noen globale konflikter og utfordringer som står i veien for en bedre verden.

Lokus er Aschehougs portal for digitale læremidler. Læremidlene på Lokus inneholder interaktive oppgaver og andre læringsressurser for elever, samt undervisningsopplegg og tips for lærere. Den globale gjennomsnittstemperaturen øker, og økningen har vært størst de siste femti årene.

Snø og is smelter og havet stiger og blir surere. Det er blant annet opprettet et klimafond som kan bistå fattige utviklingsland med å håndtere utfordringene som klimaendringene gir. Fondets midler er i imidlertid . Globale miljøutfordringer. Menneskenes påvirkning er i dag så stor at vi kan trenge halvannen jordklode hvis vi fortsetter på denne måten.

Se filmen om miljøutfordringene og hvordan vi . Studiet av globale utfordringer er et eget felt, men det er også en dimensjon ved alle de øvrige forskningsfeltene ved instituttet. Gjennom internasjonalt samarbeid kan vi finne felles løsninger på felles klima- og miljøutfordringer. Internasjonale klima- og.

Tap av biologisk mangfold er, sammen med den globale oppvarmingen, en av vår tids største utfordringer mot framtidig produksjon, forbruk og velferd. Biologisk mangfold er alt . Klimaendringer, havforsuring og økt menneskelig aktivitet skaper økt risiko og nye utfordringer for miljøet i nordområdene. Arter som isbjørn er helt avhengige av isdekket for å overleve. Strenge miljøkrav til økt virksomhet, . Indikatorene for bærekraftig utvikling viser et Norge med få akutte problemer, men med utfordringer knyttet til klimagassutslipp, helse- og miljøfarlige. Den norske strategien for bærekraftig utvikling legger vekt på hvordan Norge kan bidra til en bærekraftig utvikling globalt , og på hvordan vi skal sikre en slik . Dagbladet): FNs klimapanels (IPCC) rapporter på global oppvarming er den mest omfattende vitenskapelige vurderingen av klimaendringer vi noen gang har hatt.

De siste 1årene har naturødeleggelser, forurensning og klimaendringer utviklet seg til å bli blant de.

I dag kom den siste delen. Utslippspila må snus, og den må snus raskt, skriver miljødirektør Ellen Hambro i en pressemelding. I en tid der vi trenger mer kunnskap enn noensinne til å møte globale utfordringer , kaster regjeringen barnet ut med badevannet. Vår forskning på Senter for utvikling og miljø ved UiO blir brukt av flere offentlig og private aktører.

For eksempel har etikkrådet hatt nytte av vår kunnskap for . Menneskelige aktiviteter rammer miljøet , og fortsatt vekst og urbanisering utfordrer bærekraften ytterligere. En stor global utfordring er å skape grønn vekst i en lavkarbonøkonomi med reduserte karbonutslipp. G C Rieber klimainstitutt. Nansensenter for miljø og fjernmåling. Nedskalering gir økt detaljeringsgrad.

Tverrgående fokus er nordområdene, lokalsamfunn, klimaendringer og miljøspørsmål. Emnet er bygget rundt ulike aspekter ved klima og miljøutfordringer fra globalt og statlig nivå til lokalsamfunn og individers rolle i klima- og miljøspørsmål. Emnet kobler klima, miljø og samfunn og handler om bærekraft, om forbruket vårt, .