Gjødsling av beite til sau

Problem med mose på beite innlegg 22. Konvensjonell Jomfru innlegg 8. Flere resultater fra gardsdrift. Vårbeite – tilrettelegging. Helst: ikke beiting (ikke høstbeiting).

Høstbeiting nødvendig: Ikke intensiv høstbeiting.

Raisvingel kan vera aktuell i område der raigras er noko usikkert, men sortane i marknaden har for tida ikkje den beste beitekvaliteten. Ved attlegg til beite er det ekstra viktig å gjere godt arbei dels. Men noen ønsker heller ikke gjødsling til høstbeitet da de har rikelig med høstbeiter. Da bør en vite hva en gjør. Rikelig med gras av dårlig kvalitet kan i verste fall bety vektnedgang hos lam.

Et slikt beite er helt greit til en del av saueflokken. Etter sortering kan voksen sau gå. God utnytting av gjødsla er betinget av jord i god kulturtilstand.

Gjødslinga har innvirkning på både avling og kvalitet.

Hovednæringsstoffene som kreves er nit. Hvilket beite må jeg ha for å oppnå planlagt tilvekst? Høstfôring med raigras, raps eller kraftfôr? Godt vår- og høstbeite til sau. Jørgen Todnem, Bioforsk Øst.

Sum GDE reduksjon på beite. N- gjødsling , beiteslipp og -trykk tilpasset plantevekst osv. Av tabellen kjem det fram kor mykje gjødsel kvart dyreslag teoretisk produserer og kor mange dyr ein kan rekne på eit dekar fulldyrka areal. På beite er det vanlegvis aktuelt med ei spreiing med husdyrgjødsel, og då på våren. Tilvekst på lam som fekk tilgang på: da gjenvekst av Italiensk raigras.

Beitebruk for kjøttproduksjon. Tiden rett etter slått, enten det er første, andre eller tredje, kan være ideell tid for kalking. Mye arbeid blir lagt ned i våronna eller ved omlegging for å sikre best mulig betingelser for årets avling, enten det er gras til ku, sau eller hest.

Vi måtte ta hestene av beitet og gjødsle mer her om dagen, da de allerede har spist det som var (ikke snakk om småtteri heller). Gjerdene rundt beiteområdet er ofte av en provisorisk art, men kan også være permanente gjerder som brukes til bla sau eller andre dyr i tillegg. Før hestene kommer på beite kan det være nødvendig med gjødsling. Man bør ikke bruke egen hestegjødsel pga parasitter. Auka bruk av beite kan difor vere eit godt tiltak for å redusere kostnadene og auke innteninga.

Ved å ha lågtytande kyr, gjeldkyr, kviger, ungdyr eller sau som følgjer etter dei mest høgtytande kyrne får ein.

Sammenlignet med andre husdyrproduksjoner blir det lite husdyrgjødsel fra sauen i forhold til det arealgrunnlaget fôrproduksjonen trenger. Derfor er det viktig å utnytte. N per dekar av ikke-økologisk gjødsel ,. Kombinasjon av gjødsla håbeite og grønnfôrbeite , for eksempel gjenvekst av italiensk raigras. Søyer etter avvenning om hausten.

Kulturbeite og beitepussing etter lamma. Det meste til gras og beiter , korn stort sett bare i gjenlegget. Skal ikkje gå ned i hold. Hva tenker vi er gode og sunne beiter ? Riktig sammensetning av grasarter. Omlegging til riktig tid.

Dette gir best mulig utnyttelse av. Den tre- satte beitemarka (hagemark og skogsbeite ) kom-. Ved vanlig tidspunkt for beite.

En stor studie i skog, fant at artsantallet var høyest ved middels tetthet av sau. Kunstgjødsel og kjemiske sprøytemidler brukes ikke, og god dyrevelferd. På grunn av mindre tilgang på gjødsel ved omlegging til økologisk . Mer sau enn geit, meir storfe. Trass i skiftebruk – utarming, for lite gjødsel.

Sveltefôring (fjord- og fjellbygdene). Hjelpefôr- lauv, lav, skav, .