Gjerdeplikt sau

Hovedregelen er at alle har rett til å sette opp gjerde mot naboen. I enkelte tilfeller kan man kreve at naboen skal være med på å dele kostnadene med gjerdeholdet. For at det skal foreligge gjerdeplikt. Jordskifteoverdommer Magne Reiten har skrevet en artikkel om gjerdehold i dagens Norge. Han har skrevet utførlig om problematikken og hvordan dette kommer til uttrykk i rettsvesenet.

Driver med melkebruk og sliter med sau på innmarken. Gjerdet vårt er nok dårlig, men nå idag er det satt opp nytt gjerde slik at dette er i orden. Men grunneierlag på den ene siden har dårlige gjerder (der sauebruket er) og på den andre siden er gjerdene helt fjernet.

NSB går også gjennom her og har . Beiterettighet innlegg 20. Ammekuer og gjerde problematikk innlegg 2. Flere resultater fra gardsdrift. Eit gardsbruk har oftast gjerdeplikt for ulike gjerdestrekk, noko du må få oversikt over ved overtaking. Gjerdeplikt og beiterett – Bondeboka bondeboka. Ein kan vere pålagd gjerdeplikt gjennom skylddeling, skjønn, utskifting eller avtale.

Dersom du er pålagt gjerdeplikt , pliktar du å oppretthalde gjerdinga fram til du eventuelt vert friteken for gjerdeplikta . Jeg har en nabo som driver en gård med masse dyr, bl. Han har et stort inngjerdet område hvor han vanligvis holder dyrene som er langt unna min eiendom og ikke til sjenanse. Grunneierne har selv ansvar for å opprettholde gjerdeplikten.

Kommunen har anbefalt bonden å gjerde inn sauene midlertidig til en løsning foreligger, sier Rørbakk. Mange lover, viktigast er Gjerdeloven. Viktige bestemmelser i gjerdelova: – Gjerdeskipnad mellom eigedommar står ved lag så lenge ikkje er fastsett ved gjerdeskjønn eller anna.

Utmarkseier har aldri gjerdeplikt mot hyttetomt i utmark. Begrunnelse: For å hindre at. Har skadelidte medvirket til skaden ved å misligholde gjerdeplikten , kan erstatningskravet settes ned eller falle bort. Er det jordbruks- eller skogbrukseiendom på en av sidene, skal gjerdet være minst m høyt og så sterkt og tett at det hindrer hest, storfe og sau å komme inn på . Endet jeg med å kjøre over en sau så er det vel plutselig jeg som blir saksøkt pga.

Dei fleste gardar har gjerdeplikt. Dokumentet Forskrift om vedtekt om gjerdeplikt for sau , Øvre Eiker kommune, Buskerud. Lov om grannegjerder gjelder fullt ut.

II) er kun tilgjengelig i Lovdata PRO. Følgende dokumenter kan være det du ser etter – merk at enkelte av dem kan være tilgjengelig kun i Lovdata PRO: Jordbruk, konsesjon: Forskrift om vedtekt om gjerdeplikt for . Farlege gjerderestar skal fjernast. Tenk om en hundeeier kunne si det, om huden kom inn på bondens eiendom og jaget sauer. Har siden da renovert, revet, pusset opp, tegnet om og bygget på. Jobber som teknisk tegner i et RIB-firma på Ringerike som . Transhumans er en type beitedrift der husdyra, spesielt sauer , drives fra sommerbeite til vinterbeite, og disse kunne ligge langt fra hverandre.

Bruk av sommer- og vinterbeite i. Ansvaret kan reduseres eller falle bort dersom skadelidte har medvirket til skaden, især ved å vanskjøtte gjerdeplikt. Husdyr som kommer inn på . De mener det blir feil at sauebøndene krever at beboerne skal gjerde sauene ute. Lovverket er meget klart her og vi forlanger at dette blir fulgt, skriver Russeluft grendelag i anmeldelsen. Det er ikke vi som driver med sau.

Der de hevder at verken beiteloven eller gjerdeloven følges . NSB skal holde gjerde som holder storfe borte fra jernbanen, de har ikke plikt å gjerde sau borte ( dette går vel på tettheten av gjerde). Arrangør var Selje Sau og Geit saman med faglaga i Selje kommune. Møteleiar var Gunn Sande frå Selje Sau og Geit.