Gjerdeplikt innmark

For desse gjerdestrekningane var det nok at den eine grannen kravde gjerde, så måtte den andre delta med halve . Hovedregelen er at alle har rett til å sette opp gjerde mot naboen. I enkelte tilfeller kan man kreve at naboen skal være med på å dele kostnadene med gjerdeholdet. For at det skal foreligge gjerdeplikt.

Dei fleste gardar har gjerdeplikt. Mange lover, hovedlova gjerdeloven (Lov om grannegjerde). Gjerdeskipnad mellom eigedommar står ved lag så. Dersom du er pålagt gjerdeplikt , pliktar du å oppretthalde gjerdinga fram til du eventuelt vert friteken for gjerdeplikta ved avtale eller gjerdeskjønn. Det at du ikkje lenger driv med.

Særleg i låglandet kan vere vanskar knytt til dette, då det ofte er manglande gjerdehald mellom utmarka og innmarka hos andre grunneigarar. Historia – beiterett, gjerdeplikt. Men det kan innebære at du også må. Det er tilfeller der det blir gjerdeplikt. Kanskje står det noe i dem om hvem av dere som har gjerdeplikt.

Ansvarligheten kan altså opprettholdes med gjerder på egen eid innmark og med gjeting ellers. Eventuelt skadeverk er eieren . I ett tilfelle samlet vi inn sauene som kom på innmarka vår og . Okse på beite innlegg 24. Ammekuer og gjerde problematikk innlegg 2. Flere resultater fra gardsdrift.

Lover retta spesielt mot beite og gjerde. Har en nabo som har noen kuer. Ganger i sommer har det kommet ku på plen. Begge gangene ble det skader i form av spor og møkk på plen. Og nå sist så sa jeg til naboen at han kunne kjøpe meg noen sekker med jord så jeg kunne legge i hullene.

Men da fikk jeg til svar at han hadde ikke gjerdeplikt ! Det kan bare kreves at naboen skal delta i gjerdeholdet når gjerdet er til nytte for begge eiendommene, og nytten for begge eiendommer er større enn kostnadene. Gjerdeplikten fordeles da mellom naboene med en halvpart på hver. Det finnes utallige regler om gjerder. Offentligrettslige regler og privatrettslige regler. Regler om gjerdeplikt og om gjerdeforbud.

Uttrykket paragrafjungelen oppsto ikke uten grunn. Utgangspunktet følger av § 6: Granne . STREIFBEITERETTENS OG VOKTERPLIKTENS INNVIRKNING PÅ GJERDEHOLDET. Dernest vil det bli avgrenset mot gjerdehold mellom innmark og utmark.

Gjerdehold i utmark er således det som i hovedsak gjenstår. Kva fallgruver bør ein unngå? Gjerding og forebyggjande tiltak m. Utfordringar med gjerdehald med stadig fleire bruk utan husdyr og meir . Heime på garden har alle gjerdeplikt mot for eksempel sør, så alle må sjølv påpasse at gjerding frå deira eigendom mot sør er sikker. Ellers kan det vere anna type. At det er min plikt å gjerde dyr UTE på utmark, mens det er bonden sitt ansvar å gjerde dyrene INNE på innmark.

Fylkesmannen tar til orde for å gi grunneieren gjerdeplikt overalt der det beiter rein: Den regionale forvaltningen av reindrifta i Røros-regionen, ble lagt til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag fra 1. Under tittelen En lite ærerik historie skriver fylkesmann Jørn A. Krog i en kronikk at forvaltningen må . Et av hovedelementene i konflikten mellom reindrift og jordbruk var vokteplikt, gjerdeplikt og skadeserstatning til bøndene. Denne regelen blir gjerne betegnet som gjerdeholdstvang. Den gjeld ikkje for ein del nye gjerde, til dømes sperregjerde. Over 1personer møtte opp på møte i Modum Kulturhus på møte om beiterett og gjerdeplikt.

Prinsippet i gjerdelova er at gjerdeplikten skal følgje den nytta ein har med gjerdet. Open post: Ernst Veum viste til problem med at mange grunneigarar ikkje ivaretek si gjerdeplikt mellom innmark og utmark.