Fri væskeoverflate

Gjennom denne vektforflytningen får skipet påført et moment som gjør at krengingen forsterkes. Dette kalles effekten av fri væskeoverflate , og er viktig å ta i betraktning når stabiliteten til et skip vurderes. Den samme effekten kan oppstå hvis vann trenger inn i skipet, for eksempel på store dekksflater nær . Begge deler vil framgå av eksemplet nedenfor.

Derfor bør store tanker enten deles opp eller utføres med liten. Frie væskeoverflater i ditt fartøy påvirker på samme måte ditt fartøys stabilitet i negativ retning. Fri væskeoverflate kan forekomme i tanker, lasterom og ikke minst på dekket av fartøyet. Når innholdet i en bred tank reduseres vil effekten av fri væskeoverflate redusere fartøyets stabilitet. Den fri -overflateeffekten kan bli et problem i et fartøy med delvis fulle lasterom, drivstoff- eller vanntanker.

Om rommet bare er delvis fullt, vil væsken i rommet svare til fartøyets bevegelser. For eksempel om et fartøy ruller mot styrbor vil væsken bevege seg til styrbord side, og dette vil flytte fartøyets tyngdepunkt mot styrbord . Ut fra punktene over kan man dele inn skipets stabilitet i to hoveddeler: – Skrogstabilitet eller innebygd stabilitet som avhenger av skipets form. Et katamaranskrog har stor skrogstabilitet mens en kajakk har liten skrogstabilitet. Vektstabilitet som avhenger av hvor . Hvor mange tonnes kan skipet laste av ovennevnte varesort, og hva blir skipets middeldypgang, KG og GM etter lasting, når du tar hensyn til fri væskeoverflate (FSM)? Kravene etter første og andre ledd skal oppfylles i alle lastetilstander når krysskurver er beregnet med fri trim.

Lektere skal ha intaktstabilitet som er tilstrekkelig for tiltenkte oppgaver når det tas hensyn til de antatt minst gunstige effektene av vektforskyvninger, frie væskeoverflater , miljøkrefter mv. Ved beregning av fri overflateeffekt i forbrukstanker skal det for hver type væske antas at minst to transverse sidetanker eller minst én sentertank har fri overflate. Tanken eller tankene som skal antas å ha fri væskeoverflate skal være den eller de tankene hvor effekten av fri overflate er størst. Noe mer på 1liter ferskvannstank. Der føler jeg meg trygg.

En båtnabo har 6liter ferskvann fordelt på to koblede tanker, og depl. Vertikalt tyngdepunkt m. Langskips tyngdepunk t m. Treghets- moment mγ ∗ i tm. Korreksjon for fri væskeoverflate : ∆. Skriv ditt kandidatnummer og sidenummer på vedlegg som legges ved besvarelsen. Lukket merd fra et marinteknologisk perspektiv. To viktige egenskaper (i forhold til konvensjonelle merder).

Illustrasjon: Aqualine AS. Endring av tyngdepunkt ved fri væskeoverflate. Dette medfører at tyngdepunktet av væsken i tanker vil flytte seg både horisontalt og vertikalt. Den horisontale forflytningen flytter g mot den lave siden av fartøyet, mens den vertikale forflytningen hever fellestyngdepunktet, resultatet bli reduksjon av GZ- verdiene.

Hvor stor virtuell heving av skipets tyngdepunkt vil effekten av fri overflate gi? Skipet går gjennom Nordvestpassasjen for å transportere juicen fra India til Norge. Under denne passasjen fryser juicen. Effekt av fri væskeoverflate. KG margin og dekkslastmargin.

Metodikk, prinsipper og beregning. Praktisk utprøving av teori og metodikk i våt-lab og simuleringsprogrammer. Stabilitet ved skadet plattform og sikker oppretting etter skade. Kurset avsluttes med en . Grunnleggjande innføring i hydrostatikk, stabilitet og trim på skip eller fartøy. Kunnskapar: Studentane skal tileigna seg grunnleggjande kunnskap om hydrostatikk og stabilitet på områda initialstabilitet, trim, store krengevinklar, dynamisk og statisk stabilitet, effekt av fri væskeoverflate , ising, . Tyngdepunktet på denne typer båter ligger høyt, vannintrengningen nede i skroget vet vi ikke hvor mye flytter tyngdepunktet, vi vet heller ikke hvor stor påvirkningen av fri væskeoverflate er.

Oppdriftssenteret ved gitt trengning er imidlertid det samme som uten vanninnntrengning. I stabilitetsberegninger korrigerer vi for effekter av fri væskeoverflate. Det vi kan si noe om er . Presiser hva vi mener med effekter av fri væskeoverflate.

Vanligvis bruker vi korreksjonen: i-p. Utled denne korreksjonen. Et flytende oppdrettsanlegg har flytebrygger med dimensjon 3x12m, . Et skip med fri væskeoverflate påføres normalt en stabiliseringsrisiko. Når slikt skjer og skipet svinger, forflytter vannet seg sidelengs.

I og med at man får en forskyvning av tyngdepunktet i væskemengden, vil man normalt få en krengning. Rocknes var lastet med stein, som ifølge Gude normalt lastes i .