Fremmede arter definisjon

Med spredningspotensial menes i denne sammenheng . Klassifisering Hva er en fremmed art? Når en art finnes utenfor sitt naturlige utbredelsesområde og spredningspotensial, har arten kommet dit ved hjelp av mennesker. Mange arter kommer til Norge som blindpassasjerer ved vareimport.

Et eksempel er fremmede insekter som . Artsdatabanken, Trondheim. Kapitler siteres som (eksempel) Sandvik, H. Mange av de fremmede artene som finnes i Norge utgjør liten eller ingen trussel mot naturmangfoldet, mens en del fremmede arter gjør stor skade i området de sprer seg til. Disse utgjør det vi i denne sammenheng kaller en økologisk risiko.

Vi kaller dem fremmede skadelige arter. Fremmede organismer kan, på grunn av mangel på naturlige fiender, fortrenge andre arter og naturtyper når de kommer til et nytt levested. De kan redusere det stedegne . En fremmed art har kommet seg til et nytt sted ved menneskers hjelp. Norsk svarteliste, oversikt over økologiske risikovurderinger av innførte arter og den mest omfattende oversikten over fremmede arter i Norge. Spredning av fremmede arter med planteimport til Norge II – jakten fortsetter.

Planter og terrestriske invertebrater utgjør de to største gruppene av fremmede arter i Europa. Veterinærinstituttet, miljø- og smittetiltak har bred erfaring med bekjempelse av fremmede introduserte arter. En art kan defineres som fremmed eller introdusert på nasjonalt eller lokalt nivå.

Arter som med sannsynlighet kan spres til Norge via menneskeskapte vektorer og som har artsegenskaper slik at de kan etablere og formere seg i Norge c. Arter som passer definisjonen fremmed art, men . Formål, virkeområde og definisjoner. Formålet med forskriften er å hindre innførsel, utsetting og spredning av fremmede organismer som medfører, eller kan medføre, uheldige følger for naturmangfoldet. Forskriften gjelder på norsk . Fremmede arter i naboland som er vurdert å kunne etablere seg i Norge via sekundær introduksjon b. Den generelle definisjonen av fremmede arter gjelder alle forekomster utenfor artens naturlige utbredelsesområde og spredningspotensial, men spesifiserer ingen minsteavstand. Skov- og Naturstyrelsens liste over invasive arter. Ideen om innfødte og fremmede arter er et temmelig moderne begrep.

For hundre år siden ville folk normalt ikke ha brukt slike begreper. RISIKOVURDERING AV FREMMEDE. Det kan dreie seg om bevisst utsatte arter, arter som har rømt fra fangenskap eller arter som kommer som blindpassasjerer.

Vi vil også vurdere arter . Risiko for slik spredning finnes ofte når prosjektene innebærer massehåndtering. En viktig spredningsvei for fremmede arter er import av planter, hvor de fremmede artene opptrer. Selv om det er dokumentert at et stort antall fremmede arter kommer til Norge som blindpassa- sjerer med planteimport.

Det vises til definisjon av fremmede organismer, biologisk mangfold og andre viktige begrep i Forskrift om fremmede organismer §4. De fremmede skadelige artene truer .